มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ขอขอบคุณ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน บมจ.ธนาคารกสิกรไทย มอบเครื่องช่วยฟัง จำนวน 20 เครื่อง มูลค่า 270,000 บาท ให้แก่นักเรียนหูหนวกที่ยากจน
วันที่ 20 ธันวาคม  2562