คุณศุขสนั่น  โชติกเสถียร ประธานกรรมการ , คุณธงชัย  ณ นคร และดร.มลิวัลย์  ธรรมแสง ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร และกล่าวขอบคุณ กรุงศรีออโต้ ที่มอบเงินจำนวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ให้แก่มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์  /  วันที่ 11 กันยายน 2561 ณ มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวกฯ