มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ขอขอบคุณ บริษัท สยามรีเทลดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด ที่มอบเงินจากการจัดกิจกรรม “Gift to Give  2018”  จำนวนเงิน 100,000 บาท  (หนึ่งแสนบาทถ้วน)  ให้แก่มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์
: โดยมี ดร.มลิวัลย์ ธรรมแสง เลขาธิการมูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวกฯ เป็นผู้รับมอบ  : วันที่ 10 มกราคม 2562