มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ออกหน่วยตรวจการได้ยินให้แก่ผู้สูงอายุที่มีปัญหาทางการได้ยิน ณ โรงพยาบาลน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์
และขอขอบคุณทีมตรวจการได้ยิน
จากโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ นำโดย  นายแพทย์โกเมน  คงสกุล นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ  /
นายบัญญัติ  ทองเกื้อ นักวิชาการศึกษาพิเศษชำนาญการ / 
นางสาวธมลวรรณ  ต่อโรจน์สกุล  นักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย (การได้ยิน)
และ นางพัชรินทร์   มะบุตร  สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
โดยมีผู้สูงอายุที่มาตรวจการได้ยิน จำนวน 160 คน และได้ลงทะเบียนทำบัตรประจำตัวผู้พิการ จำนวน 63  คน
: วันที่ 11-14 กันยายน 2562 ณ โรงพยาบาลน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์