มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ขอขอบคุณ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน บมจ.ธนาคารกสิกรไทย มอบเครื่องช่วยฟัง จำนวน 12 เครื่อง มูลค่า 162,000 บาท ให้แก่นักเรียนหูหนวก
วันที่ 4 ธันวาคม  2562