มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ขอขอบคุณ คุณวิชัย-คุณจุฑามาศ เบญจรงคกุล พร้อมด้วยสมาชิกครอบครัวเบญจรงคกุล และกลุ่มเบญจจินดา มอบเครื่องช่วยฟัง จำนวน 32 เครื่อง มูลค่า 432,000 บาท ให้แก่นักเรียนหูหนวก และเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียนหูหนวกโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์
โดยมีคุณศุขสนั่น โชติกเสถียร ประธานกรรมการ และ ดร.มลิวัลย์ ธรรมแสง เลขาธิการมูลนิธิฯ ให้การต้อนรับ
:  วันที่ 7 กุมภาพันธ์  2562