มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ขอขอบคุณ อาจารย์เกยูร  อัสสกุล และคณะ มอบเงินบริจาค  432,000 บาท เพื่อจัดซื้อเครื่่องช่วยฟังให้เด็กหูหนวก
โดยมีคุณศุขสนั่น โชติกเสถียร ประธานกรรมการ  คุณภาวนา  โชติกเสถียร กรรมการ และ ดร.มลิวัลย์ ธรรมแสง เลขาธิการมูลนิธิฯ ให้การต้อนรับ
วันที่ 26 พฤศจิกายน  2562