มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ขอขอบคุณ 5 บริษัทอุตสาหกรรมเหล็ก ประกอบด้วย บริษัทสหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) บริษัทเหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน) บริษัทเอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทเอ็นเอส-สยามยูไนเต็ดสตีล จำกัด และบริษัทเจเอฟอี สตีล กัลวาไนซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด  รับมอบเงินจากการจัดกิจกรรม ฅนเหล็กมินิมาราธอน  จำนวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)
: วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562