วันที่ 1 ธันวาคม 2566
ขอขอบคุณโรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ มอบเงินบริจาคจำนวน 100,847 บาท (หนึ่งแสนแปดร้อยสี่สิบเจ็ดบาทถ้วน) ให้แก่มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยมีอาจารย์สายใจ สังขพันธ์ รองเลขาธิการมูลนิธิฯ เป็นผู้รับมอบ