วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์มีโอกาสได้ต้อนรับคุณชาญ และคุณนิรภร โสภณพนิช ซึ่งเดินทางมายังมูลนิธิฯ เพื่อบริจาคเงินจำนวน 1 ล้านบาท สมทบทุนโครงการหนูอยากได้ยินเสียงแม่ ผ่าตัดประสาทหูเทียมให้เด็กหูหนวก ในโอกาสนี้ ดร.มลิวัลย์ ธรรมแสง ประธานฝ่ายวิชาการ และอ.สายใจ สังขพันธุ์ อดีตรองผู้อำนวยการ รร.เศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ได้นำท่านเยี่ยมชมอาคารคุณหญิงโต๊ะ นรเนติบัญชากิจ อาคารสำนักงานมูลนิธิฯ ซึ่งเพิ่งเปิดให้เข้าชมได้หลังจากปิดปรับปรุงเป็นเวลา 1 ปีเต็ม นอกจากนี้ยังได้นำชมศูนย์สาธิตและพัฒนาเด็กที่ใช้ประสาทหูเทียม (DDCC) ซึ่งเป็นศูนย์ฝึกการพูดและการฟังให้เด็กที่ผ่าตัดประสาทหูเทียมทั้งในโครงการของมูลนิธิฯ และเด็กที่ใช้ประสาทหูเทียมอื่นๆ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย 

มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวกฯ ขอขอบพระคุณท่านผู้บริจาคผู้มีจิตเมตตาเป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้