วันที่ 14 ธันวาคม 2566

มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์ มอบทุนการศึกษา จำนวน 60,000 บาท ให้นักเรียนหูหนวกโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมี นางสายใจ สังขพันธ์ รองเลขาธิการมูลนิธิฯ เป็นผู้มอบ