[ข่าวกิจกรรม]
วันที่ 14 มิถุนายน 2565

ขอขอบคุณ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) นำโดยคุณรื่นฤดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ ก.ล.ต. มอบเงินบริจาคให้แก่มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จำนวน 1,000,000 บาท โดยมีคุณศุขสนั่น โชติกเสถียร ประธานกรรมการ พร้อมคณะกรรมการบริหารมูลนิธิ เป็นผู้รับมอบ