[ข่าวกิจกรรม]
วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2565 มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์จัดการให้บริการทำความสะอาดเครื่องประสาทหูเทียมให้แก่คณะครูและนักเรียนหูหนวก โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์จำนวน 9 คน โดยได้รับความร่วมมือจากบริษัท ศูนย์บริการเครื่องช่วยฟังอินทิเม็กซ์ จำกัด ซึ่งส่งเจ้าหน้าที่มาให้บริการและให้คำแนะนำกับผู้ปกครองของนักเรียนเกี่ยวกับการดูแลรักษาเครื่องประสาทหูเทียม ที่ศูนย์สาธิตและพัฒนาเด็กที่ใช้ประสาทหูเทียม มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์