วันที่ 17 มิถุนายน 2566

คุณเจมีไนน์ นรวิชญ์ ฐิติเจริญรักษ์ และแฟนคลับบ้าน GEMINI FAMILY มอบเงินบริจาค จำนวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ให้มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และเลี้ยงอาหารกลางวัน มอบอุปกรณ์การเรียน กีฬา และสิ่งของต่าง ๆ ให้เด็กหูหนวก 

มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวกฯ ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้