[ข่าวกิจกรรม]
วันที่ 18 ธันวาคม 2565
คุณศุขสนั่น โชติกเสถียร ประธานกรรมการ และคุณธงชัย ณ นคร เหรัญญิก มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเทควันโดคนพิการ ครั้งที่ 1 ณ โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ โดยมูลนิธิฯ ให้การสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้