มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมกับสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 8 จัดการอบรมฝึกอาชีพอิสระการทำพวงกุญแจหนังแท้ให้กับผู้พิการที่สนใจโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2566 ณ อาคารคุณหญิงโต๊ะ นรเนติบัญชากิจ มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวกฯ ซึ่งตั้งอยู่ภายในบริเวณรร.เศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์​ถนนพระราม 5 เขตดุสิต โดยมีนายไชยพร พุ่มผลึก ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 8 ให้เกียรติเดินทางมาเป็นผู้เปิดงาน และมีคุณภารดี โมกขะสมิต เป็นวิทยากรผู้ฝึกอบรมรับเชิญ กิจกรรมครั้งนี้มีครูหูหนวกจากรร.เศรษฐเสถียรฯ และบุคคลทั่วไปที่หูหนวกเข้าร่วมฝึกอบรมเป็นจำนวน 14 คน โดยมีการมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านเมื่อจบกิจกรรมด้วย