วันที่ 19 มีนาคม 2566

มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวกในพระบรมราชินูปถัมภ์​ ขอขอบพระคุณคุณจักรพงษ์ อัตถากรและครอบครัว ในโอกาสที่เดินทางมามอบเงินบริจาคจำนวน 200,000 บาทในนามคุณวิบูลพร อัตถากรและครอบครัว เพื่อเป็นทุนสนับสนุนการปรับปรุงห้องประชุมมูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวกฯ ณ​ อาคารคุณหญิงโต๊ะ นรเนติบัญชากิจ โดยมีดร.มลิวัลย์ ธรรมแสง เลขาธิการมูลนิธิฯ เป็นผู้รับมอบทุน และนำเยี่ยมชมกิจกรรมต่าง ๆ ของมูลนิธิฯ รวมถึงศูนย์สาธิตและพัฒนาเด็กที่ใช้ประสาทหูเทียมด้วย