วันที่ 19 กันยายน 2566
มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนหูหนวกโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม เป็นจำนวนเงิน 60,000 บาท (หกหมื่นบาทถ้วน) โดยมี ดร.มลิวัลย์ ธรรมแสง เลขาธิการมูลนิธิฯ เป็นผู้มอบ