วันที่ 20 กรกฎาคม 2566
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอาหารไปพระราชทานเลี้ยงแก่นักเรียน คณะครู และบุคลากรของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ ณ โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศตรี ธีระ เชียงทอง รองเลขาธิการพระราชวัง เป็นผู้เชิญอาหารพระราชทาน ไปพระราชทานเลี้ยงแก่นักเรียน คณะครู และบุคลากรของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ จำนวน 226 คน โดยมีรายการอาหาร อาทิ ข้าวมันไก่ตอน บะหมี่เกี๊ยวหมูแดง น้ำเปล่า น้ำเก๊กฮวย เยลลี่ และไอศกรีม 
                     โรงเรียนเศรษฐเสถียร เป็นโรงเรียนสอนคนหูหนวกแห่งแรกของประเทศไทย ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับโรงเรียน
เศรษฐเสถียร ไว้ในพระราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2545 ปัจจุบันจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ ตามความต้องการจำเป็นเฉพาะบุคคล ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แบบอยู่ประจำและไป – กลับ
                   ในการนี้ มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแจกันดอกไม้ผ่านผู้แทนพระองค์ เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้