วันที่ 21 กันยายน 2566
มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์มอบอุปกรณ์กีฬา และทุนการศึกษาให้นักเรียนหูหนวกโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี จำนวนเงิน 60,000 บาท (หกหมื่นบาทถ้วน) โดยมี ดร.มลิวัลย์ ธรรมแสง เลขาธิการมูลนิธิฯ เป็นผู้มอบ