วันที่ 22 กรกฎาคม 2565
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม “ส่งต่อถึงกัน สร้างสรรค์สังคม” มอบเงินบริจาค น้ำดื่ม และน้ำผลไม้ให้มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยมี คุณธงชัย ณ นคร เหรัญญิกมูลนิธิฯ เป็นผู้รับมอบ