วันที่ 22 มิถุนายน 2566 มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์ นำโดยคุณศุขสนั่น โชติกเสถียร ประธานกรรมการ และคุณภาวนา โชติกเสถียร กรรมการมูลนิธิฯ มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนหูหนวก โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ

มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวกฯ มอบทุนให้แก่นักเรียนหูหนวก 21 โรงเรียนทั่วประเทศเป็นประจำทุกปี