วันที่ 22 กันยายน 2566
ตัวแทนบริษัท บีเอสไอ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด มอบสิ่งของและเงินบริจาค 53,146 บาท ให้มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยมีดร.มลิวัลย์ ธรรมแสง เลขาธิการมูลนิธิฯ และอ.สายใจ สังขพันธุ์ รองเลขาธิการ เป็นผู้รับมอบ 
มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้