วันที่ 25 ธันวาคม 2566
โรงแรมคาร์ลตัน กรุงเทพฯ สุขุมวิท มอบเงินบริจาค จำนวน 100,000 บาท จากกิจกรรม Carlton Lucky Draw for Charity ให้แก่มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อสมทบทุนโครงการ Voice of Love ผ่าตัดใส่ประสาทหูเทียมให้น้องหูหนวก โดยมีอาจารย์สายใจ สังขพันธ์ รองเลขาธิการมูลนิธิฯ เป็นผู้รับมอบมามูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้