[ข่าวกิจกรรม]
วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2566 คณะกรรมการมูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์เข้าร่วมพิธีเชิญรูปปั้นคุณหญิงโต๊ะ นรเนติบัญชากิจ ขึ้นบ้านคุณหญิงโต๊ะ นรเนติบัญชากิจ (สำนักงานมูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวกฯ) ในการนี้ได้นิมนต์พระสงฆ์จากวัดน้อยนพคุณมาประกอบพิธีทำบุญอาคาร โดยมีนายธงชัย ณ นคร เหรัญญิกมูลนิธิฯ เป็นประธานในพิธีแทนนายศุขสนั่น โชติกเสถียร ประธานกรรมการ

อาคารคุณหญิงโต๊ะ นรเนติบัญชากิจ ปิดปรับปรุงเพื่อซ่อมแซมเป็นระยะเวลา 1 ปีตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม 2565 โดยอาคารแห่งนี้เป็นที่ตั้งของสำนักงานมูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวกฯ ซึ่งอยู่ในบริเวณรร.เศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ ถนนพระรามห้า เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวกฯ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2495 และเนื่องในโอกาสที่มูลนิธิฯ มีอายุครบรอบ 70 ปีเมื่อปี 2565 ที่ผ่านมา คณะกรรมการจึงเห็นสมควรให้มีการบำรุงซ่อมแซมรักษาอาคารแห่งนี้จนเสร็จสิ้น เพื่อให้คงทนสวยงามเป็นอาคารอนุรักษ์อันน่าภาคภูมิใจของชุมชนในย่านนี้สืบต่อไป