[ข่าวกิจกรรม]

วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวกฯ นำโดยคุณศุขสนั่น โชติกเสถียร ประธานกรรมการ และดร.มลิวัลย์ ธรรมแสง เลขาธิการมูลนิธิฯ มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนหูหนวกจำนวน 14 โรงเรียน ได้แก่

1.โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์

2.โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 

3.โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก

4.โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ

5.โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช

6.โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดพังงา

7.โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร

8.โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร

9.โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์
10.โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี

11.โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์

12.โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา

13.โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี

14.โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น

โรงเรียนละ 60,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 840,000 บาท