5️⃣0️⃣ปี” การเดินทางของ 🚶‍♀️
📘“หนังสือภาษามือไทย”✋👂👄
 
📌จากหนังสือแบบเรียนภาษามือเล่มแรก ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อพุทธศักราช 2509
📌1️⃣4️⃣ปี” หลังจากก่อตั้งมูลนิธิฯ
📘“หนังสือแบบเรียน ภาษามือ เล่มแรก เกิดขึ้นเมื่อ พุทธศักราช 2509 เป็นเวลากว่า 14 ปี หลังจากก่อตั้งมูลนิธิฯ ขึ้นมา พร้อมกับโรงเรียนสอนคนหูหนวกแห่งแรกในประเทศไทย
📘หนังสือภาษามือ “เล่มแรก” โดยแผนกการศึกษาสงเคราะห์ กองการศึกษาพิเศษ กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
โดยมีคำอธิบายเป็นตัวหนังสืออย่างเดียว ยังไม่มีภาพภาษามือประกอบ”
📘✋👂👄📘
 
 
 
📘พุทธศักราช 2526 หนังสือภาษามือเล่มที่ 2 และเป็นเล่มแรกที่มีภาพประกอบ
3️⃣1️⃣ ปี” หลังจากก่อตั้งมูลนิธิฯ” ✋👂👄
ในปีพุทธศักราช 2526 ในประเทศไทยมีหนังสือภาษามือ ที่มีภาพประกอบ เป็น “เล่มแรก” หลังจากที่ ก่อตั้งมูลนิธิอนุเคราะห์คนหูนวกฯ มาแล้ว 31 ปี และมีระยะเวลาห่างจาก หนังสือภาษามือ เล่มแรก (ยังไม่มีภาพประกอบ) ถึง 17 ปี จึงเกิดหนังสือแบบเรียนภาษามือ เล่มที่ 2 และเป็นหนังสือภาษามือ เล่มแรกที่มีภาพประกอบ แทนคำบรรยายอย่างเดียว จัดทำโดย กองการศึกษาพิเศษ กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
🏫✋👂👄
 
 
📘พุทธศักราช 2529-2533 อีก 3 ปีต่อมามีการรวบรวม เกิดเป็น “ปทานุกรมภาษามือไทย” เล่มแรก และมีฉบับต่อขยายเพิ่มเติมในปี 2533
📌“ปทานุกรมภาษามือไทย เล่มแรก” 📘✋👂👄
ในปีพุทธศักราช 2529 ในประเทศไทยมี ปทานุกรมภาษามือ เป็นเล่มแรก ห่างมาจากการมีหนังสือภาษามือมีภาพประกอบเล่มแรก มาอีก 3 ปี เป็นการสาธิตภาษามือได้อย่างชัดเจน ให้ทราบถึงความหมายต่าง ๆ และการสืบทอดติดต่อกันมาเป็นเวลานานของภาษามือไทย เป็นงานภาษามือที่ถูกต้องฉบับแรกที่จัดพิมพ์ขึ้นด้วยภาษามือไทย ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง โดยวากยสัมพันธ์ และไวยากรณ์ของตัวเอง แตกต่างจากภาษาพูดของไทย และมีเล่มขยายเพิ่มเติม ใน พ.ศ.2533 (เล่มสีเขียว)📗✋👂👄
 
📘พุทธศักราช 2544 11 ปีต่อมาจึงเกิดแบบเรียนหนังสือภาษามือไทยแบบแบ่งคำศัพท์เป็นหมวดหมู่ 6 เล่ม ขึ้นมา
📌4️⃣9️⃣ปี” หลังจากก่อตั้งมูลนิธิฯ
“ในปีพุทธศักราช 2544 หลังจากก่อตั้งมูลนิธิฯ 49 ปี เกิดหนังสือแบบเรียนภาษามือ แบบชุด 6 เล่ม ตั้งแต่เล่ม 1-6 โดยสมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย และนับจากหนังสือภาษามือเล่มแรก ในปี 2509 มาเป็นเวลา 35 ปี เป็นการรวบรวมคำศัพท์ให้เป็นหมวดหมู่ ถึง 6 เล่ม เพื่อให้คนหูหนวกที่ขาดโอกาสทางการศึกษา ตลอดจนถึงบุคคลทั่วไปได้เข้าถึงอย่างถูกต้อง”
📘✋👂👄
 
📘พุทธศักราช 2559 นับเป็น 50 ปี ที่เกิดหนังสือภาษามือไทยเล่มแรกเกิดขึ้นมา
จึงเกิด
💻“เว็บไซต์พจนานุกรมภาษามือไทย ฉบับราชบัณฑิตยสภา” ที่รวบรวมภาษามือไทยในรูปแบบเว็บไซต์ มีวิดีโอ เห็นการเคลื่อนไหวของมือ สีหน้า ท่าทาง ได้ชัดเจน และสมบูรณ์แบบ
🏫✋👂👄📘
📌6️⃣4️⃣ปี” หลังจากก่อตั้งมูลนิธิฯ
ในปีพุทธศักราช 2559 หลังจากก่อตั้งมูลนิธิฯ 64 ปี สำนักราชบัณฑิตยสภา ได้เปิดใช้งาน “เว็บไซต์พจนุกรมภาษามือไทย ฉบับราชบัณฑิตยสภา” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559
เป็นการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่สร้างนวัตกรรม เพื่อประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของคนหูหนวก เข้าถึงได้ง่าย เริ่มทำมาตั้งแต่ปี 2551 และนับเป็นเวลากว่า 50 ปี จากที่เกิดหนังสือภาษามือเล่มแรกขึ้นมา
💻📱
 
นับเป็นการเดินทางที่ได้เห็นการเติบโตและพัฒนาการศึกษาของคนหูหนวกและหนังสือภาษามือของไทยได้ชัดเจนขึ้น
มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้ริเริ่มและให้ความสำคัญกับการศึกษาของคนหูหนวกมาตลอด
จนครบรอบสู่ปีที่ 69 เราก็ยังคงก้าวไปข้างหน้าเพื่อพัฒนาการศึกษาและคุณภาพชีวิตของคนหูหนวกต่อไป
🏫✋👂👄📘