วันที่ 6 กรกฎาคม 2566 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ประทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียนหูหนวกโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ 13 กรกฎาคม 2566 และทรงพระกรุณาให้ผู้แทนพระองค์ฯ เชิญอาหารประทานแก่เด็กนักเรียน โดยมีดร.มลิวัลย์ ธรรมแสง ประธานฝ่ายวิชาการ มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และกรรมการมูลนิธิฯ ร่วมรับผู้แทนพระองค์พร้อมกับคณะครูอาจารย์และเด็กนักเรียน ณ โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

ในการนี้ มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ทูลเกล้าฯ ถวายแจกันดอกไม้ ผ่านผู้แทนพระองค์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ