8 มกราคม 2567
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา นางสาวธันย์ชนก ฟักอุดม ผู้แทนพระองค์ เชิญสิ่งของ และเครื่องอุปโภคบริโภคพระราชทานมอบให้แก่เด็กนักเรียนหูหนวกโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ โดยมีคณะผู้บริหาร นักเรียน บุคลากรและผู้ปกครองให้การต้อนรับ ในการนี้นางสายใจ สังขพันธ์ รองเลขาธิการ มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ทูลเกล้าฯ ถวายแจกันดอกไม้ผ่านผู้แทนพระองค์ด้วย