ติดต่อมูลนิธิฯ

นิทรรศการภาพถ่าย ดำขาวเล่าเรื่อง สองเมือง ของนันทวัฒน์ (บทส่งท้าย)

Categories: activities, กิจกรรมจัดหาทุน, ข่าวประชาสัมพันธ์Tags: , , , on

มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์นำเด็กนักเรียนหูหนวกรร.เศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ชมนิทรรศการภายพถ่าย ดำขาวเล่าเรื่อง สองเมือง ของนันทวัฒน์ (บทส่งท้าย) เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2565 

ขอเชิญผู้ที่สนใจในงานศิลปะภาพถ่ายแบบขาว-ดำ ชมนิทรรศการภาพถ่าย ดำขาวเล่าเรื่อง สองเมือง ของนันทวัฒน์ (บทส่งท้าย)”
นิทรรศการภาพถ่ายที่สะท้อนมุมมองความผูกพันที่มีต่อสองเมือง ปารีสและกรุงเทพฯ ของ ศ.ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์ นักกฎหมายมหาชนมือต้นๆ ของประเทศไทยซึ่งหลงใหลในการถ่ายภาพและมีฝีมือไม่เป็นรองใคร
ร่วมชื่นชมภาพถ่าย พร้อมซึมซับเรื่องราวต่าง ๆ ไปพร้อมกัน
1 – 18 ธ.ค. 65 นี้
ที่ TCDC กรุงเทพฯ ห้อง Gallery ชั้น 1
📍อาคารไปรษณีย์กลาง บางรัก ถนนเจริญกรุง
เข้าชมได้ฟรี
อังคาร – อาทิตย์ (ปิดวันจันทร์)
10:30 – 19.00 น.
รายได้ทั้งหมดที่ได้จากการจำหน่ายภาพถ่ายและหนังสือ มอบให้กับ มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยไม่หักค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

รับมอบเงินรายได้จากกิจกรรม TPA Charity Run 2022

Categories: UncategorizedTags: , on
[ข่าวกิจกรรม]
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565
สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) นำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายทั้งหมดจากการจัดกิจกรรม TPA Charity Run 2022 ครั้งที่ 6 วิ่งด้วยกัน เติมความฝัน ให้น้องได้ยิน จำนวนเงินทั้งสิ้น 210,199 บาท มอบให้มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สมทบทุนโครงการหนูอยากได้ยินเสียงแม่ ผ่าตัดใส่ประสาทหูเทียมให้น้องหูหนวก โดยมีคุณศุขสนั่น โซติกเสถียร ประธานกรรมการมูลนิธิฯ เป็นผู้รับมอบ

มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งมา ณ โอกาสนี้

สุกี้ตี๋น้อยมอบเงินบริจาคเนื่องในวันคนพิการแห่งชาติ 2565

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์Tags: , on

[ข่าวกิจกรรม]
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2565
ขอขอบคุณ สุกี้ตี๋น้อย เดอะเซ้นส์ ปิ่นเกล้า มอบเงินจากยอดขายสุกี้และเครื่องดื่ม เวลา 12.00-18.00 น. โดยไม่หักค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น จำนวนเงิน 127,311 บาท ให้กับมูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เนื่องในวันคนพิการแห่งชาติ 2565

โครงการฝึกอบรมการสอนพูดผ่านการฟัง สำหรับครูการศึกษาพิเศษ พ.ศ. 2565 รุ่นที่ 3 และ 4

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์Tags: , , , , on

รุ่นที่ 3 วันที่ 8-15 พฤศจิกายน 2565  

หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ : มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โทร. 02 241 5169

ณ โรงแรมสวนดุสิตเพลส เขตดุสิต กรุงเทพฯ โทร. 02 241 7571

***กรุณานำหลักฐาน​การเบิกจ่าย​ ตามระเบียบ​ราชการ​ มายื่นในวันลงทะเบียน​ด้วย***

ลำดับที่ชื่อ-สกุลตำแหน่งหน่วยงาน/องค์กร
1นางนวรัตน์ แผ้วสะอาดครูชำนาญการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปัตตานี
2น.ส.สินารี เจ๊ะเล๊าะครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปัตตานี
3น.ส นิรมล ศรีพรมมาครู คศ 1ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดบุรีรัมย์
4น.ส.วีรยา ปะนาทังครูผู้ช่วยศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดบุรีรัมย์
5น.ส.สุไฮนี อีซอพนักงานราชการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดยะลา
6น.ส.สุรีนี ลูแมพนักงานราชการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดยะลา
7น.ส.กัญญาณัฐ จันทรเสนรอง ผอ.ร.ร.โสตศึกษาจังหวัดนครปฐม
8นายกิตติณัฏฐ์ เจียงใหม่ครูร.ร.โสตศึกษาจังหวัดนครปฐม
9นางอาภัสรา ตังคกุลวิวิชผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจำจังหวัดนครนายก
10น.ส.ดวงจิต สังค์ขำครูศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจำจังหวัดนครนายก
11นางรัชดา เรืองปราชญ์ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
12น.ส.นฤมล สุขประเสริฐพนักงานราชการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
13น.ส.กรวิภา เกตุกรราชครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานี
14น.ส.จุฑามาศ พลเสนครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานี
15น.ส.นิจสัย จำปาครู คศ.2ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครพนม
16น.ส.สุพรรณภา จันทร์ว้าครูผู้ช่วยศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครพนม
17น.ส.พรวิภา คำดีครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรปราการ
18นางกัญญา เป็นสุขครูผู้ช่วยศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรปราการ
19น.ส.ภคอร ละอำคาครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดขอนแก่น
20น.ส.สิริพร ศิริฟองครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดขอนแก่น
21น.ส.ทมิดา อุดมรักษ์ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์
22นายเอกรินทร์ จำปาครูผู้ช่วยศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์
23นางวรณัน ผาดีครูผู้ช่วยศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพร
24น.ส.เขมินทรา ภานุรัตน์ครูผู้ช่วยศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพร
25น.ส.รังษิยา มานิชย์สารครู คศ 1ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา
26น.ส.พัชญ์พลิน สุวรรณ์โรจนครูผู้ช่วยศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11จังหวัดนครราชสีมา
27น.ส.จิราพรรณ เกษแก้วครูผู้ช่วยศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญ
28น.ส.วรัญญา ทานุกรมครูผู้ช่วยศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญ
29น.ส.กมลพรรณ สมกุลครูผู้ช่วยศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุทัยธานี
30น.ส.รุ่งรัตน์ สีแสงครูผู้ช่วยศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุทัยธานี

รุ่นที่ 4 วันที่ 9-16 ธันวาคม 2565

หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ : มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โทร. 02 241 5169

ณ โรงแรมสวนดุสิตเพลส เขตดุสิต กรุงเทพฯ โทร. 02 241 7571

***กรุณานำหลักฐาน​การเบิกจ่าย​ ตามระเบียบ​ราชการ​ มายื่นในวันลงทะเบียน​ด้วย***

ลำดับที่ชื่อ  –  สกุลตำแหน่งหน่วยงาน/องค์กร
1น.ส.อุษา ปรีชาญานครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพิจิตร
2น.ส.สุดารัตน์ เรืองมีครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพิจิตร
3น.ส.กิตติวรรณ ถังแฮครู คศ 1ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตรัง
4น.ส.กิ่งกาญจน์ ตันติวุฒิครู คศ 1ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตรัง
5นายภิญโญ แสงสว่างครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพิษณุโลก
6น.ส.พรพิมล เอี่ยมอ่องครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพิษณุโลก
7น.ส.ฐิติพร กระจ่างจันทร์ครู คศ 1ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอ่างทอง
8น.ส.พรภิรมย์ ศรีกำปันครูผู้ช่วยศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอ่างทอง
9ว่าที่ รต.หญิงเปมิภา มูลตันครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ด
10น.ส.ศิริพร ศรีแก้วครูผู้ช่วยศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ด
11นางขวัญฤทัย เทียนไชยครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยภูมิ
12น.ส.นิตยา เหลาประเสริฐครูผู้ช่วยศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยภูมิ
13น.ส.วรัญญา พิมพ์เสนาครู คศ 1ร.ร.โสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี
14น.ส.วริญญาภัทร์ จะราครูผู้ช่วยร.ร.โสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี
15นายพัชรพล ปุกฆะครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุโขทัย
16นายโกสินทร์ เพ็งสลุดครูผู้ช่วยศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจงหวัดสุโขทัย
17น.ส.พนิดา สารเนตรครูผู้ช่วยศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดหนองคาย
18นางสาวเพ็ญนภา นามวงสาครูผู้ช่วยศูนย์การศึกพิเศษประจำจังหวัดหนองคาย
19นางสาวอรณี ทองปอดครูผู้ช่วยศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดราชบุรี
20นางสาวอาริสา ทองวิจิตรครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดราชบุรี
21นางสาวฐิติพร ป้องคำครูศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 10จังหวัดอุบลราชธานี
22นายนราปกรณ์ แก่นสาร์ครูศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา10 จังหวัดอุบลราชธานี
23นายมานะ เจริญลาภครู คศ 1ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 1จังหวัดนครปฐม
24นายพงศ์ศิริ เจริญสุขพนักงานราชการศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 1จังหวัดนครปฐม
25น.ส.ดวงพร หวังอ้อมกลางครู คศ.1ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดจันทบุรี
26นายวชีวิชญ์ หัตถวิจิตรครูผู้ช่วยศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดจันทบุรี
27น.ส.ปัณณพร กาญจนจุฑะครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเสิงห์บุรี
28ว่าที่ร้อยตรีหญิงอัมพา ปาลวัฒน์ครูผู้ช่วยศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสิงห์บุรี
29น.ส.อารดา นะทีพนักงานราชการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงใหม่
30น.ส.พัชราวรรณ น้อยผางครูผู้ช่วยศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงใหม่

รับมอบสิ่งของและเงินบริจาคจากบริษัท ณัทกฤช เฮลท์ แคร์ เซ็นเตอร์ จำกัด

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์Tags: , , on


[ข่าวกิจกรรม]
วันที่ 6 ตุลาคม 2565
ขอขอบคุณบริษัท ณัทกฤช เฮลท์ แคร์ เซ็นเตอร์ จำกัด ที่มอบสิ่งของ (กล่องปันสุข หน้ากากอนามัย Spray mask shield ร่ม และน้ำดื่ม) พร้อมเงินบริจาคสมทบทุนโครงการหนูอยากได้ยินเสียงแม่ ให้แก่มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์ พร้อมเยี่ยมชมศูนย์สาธิตและพัฒนาเด็กที่ใช้ประสาทหูเทียม (DDCC) 

เป๊ก ผลิตโชค และแฟนคลับ มอบเงินจากกล่องบริจาคเพื่อสมทบทุนผ่าตัดใส่ประสาทหูเทียม ให้กับเด็กหูหนวก ในโครงการ “Voice of Love”

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์ on

วันที่ 16 สิงหาคม 2565 กลุ่มแฟนคลับคุณเป๊ก ผลิตโชคเดินทางมามอบเงินบริจาคในนาม “เป๊ก ผลิตโชคและแฟนคลับ” เป็นจำนวน 174,702 บาท เพื่อสมทบทุนผ่าตัดใส่ประสาทหูเทียมให้กับเด็กหูหนวก ร่วมกับโครงการ Voice of Love ของมูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เนื่องในโอกาสวันเกิดของคุณเป๊ก ผลิตโชค 9 สิงหาคมที่ผ่านมา

สมองของเด็กจะเรียนรู้ภาษาได้ดีที่สุดในช่วงอายุ 0-3 ขวบ เด็กที่สูญเสียการได้ยินจะ ขาดโอกาสในการได้ยินเสียงตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดา การพัฒนาภาษาพูดซึ่งอาศัยการได้ยินจึงล่าช้ากว่าเด็กทั่วไป จึงต้องได้รับการผ่าตัดโดยเร็วที่สุดเพื่อช่วยให้เด็กพูดได้เร็วขึ้น

“ช่วยให้น้องหูหนวก 70 ชีวิตใหม่ได้ยินเสียงของความรัก… จากทุกคน”
💌 บริจาคได้ 2️⃣ ช่องทาง

1️⃣ โครงการหนูอยากได้ยินเสียงแม่ ธ.กรุงเทพ 146-4-15091-9
แล้วส่งหลักฐานการโอนมาที่ LINE @deafthai (https://lin.ee/eSQro3E)👈

2️⃣ e-Donation ไม่ต้องเก็บใบอนุโมทนา ไม่ต้องใช้ใบเสร็จ เข้าระบบลดหย่อนภาษีให้อัตโนมัติ Scan! QR Code ตามภาพได้เลย

1️⃣ เปิดแอปธนาคารใดก็ได้
2️⃣ สแกน QR Code
3️⃣ ใส่จำนวนเงิน
4️⃣ กดยืนยันการบริจาค

✅ ไม่มีใบเสร็จ แต่ถ้าต้องการหลักฐานการบริจาค สามารถแจ้งมาได้ที่ไลน์ ➡️ @deafthai (https://lin.ee/eSQro3E)👈
✅ เข้าระบบลดหย่อนภาษีอัตโนมัติ (เลือกยินยอมให้ธนาคารเปิดเผยข้อมูลการบริจาคให้กรมสรรพากรทราบ)
✅ ตรวจสอบการบริจาคของตนเองได้ที่ https://epayapp.rd.go.th/rd-edonation/portal/for-donor 👈
✅ สะดวกปลอดภัยหายห่วง

ตรวจวัดการได้ยินและมอบเครื่องช่วยฟังให้ผู้สูงอายุ อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์ ครั้งที่ 10

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์Tags: , , on

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565 และเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จัดบริการตรวจวัดการได้ยินและมอบเครื่องช่วยฟังให้แก่ผู้สูงอายุ ครั้งที่ 10 ในวันที่ 4-5 สิงหาคม 2565 ณ โรงพยาบาลน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยเป็นการบริการแบบ one-stop service มีผู้สูงอายุมาเข้ารับบริการการตรวจวัดการได้ยินทั้งหมด 190 ท่าน ในจำนวนนี้มีผู้ที่สูญเสียการได้ยินที่ได้รับมอบเครื่องช่วยฟัง 47 ราย นัดติดตามการตรวจ 39 ราย จ่ายยา 13 ราย และได้รับการขึ้นทะเบียนผู้พิการ 74 ราย 

มูลนิธิโรงพยาบาลเด็กเยี่ยมชมศูนย์สาธิตและพัฒนาเด็กที่ใช้ประสาทหูเทียม

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์Tags: , , , on

วันที่ 21 กรกฎาคม 2565
ตัวแทนจากมูลนิธิโรงพยาบาลเด็กเข้าเยี่ยมชมศูนย์สาธิตและพัฒนาเด็กที่ใช้ประสาทหูเทียม มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อรับฟังข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดทำโครงการระดมทุนช่วยเหลือผู้ป่วยเต็กของสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีที่สูญเสียการได้ยินแบบถาวรให้ได้รับการผ่าตัดฝังประสาทหูเทียม เพื่อให้เด็กสามารถพูด เรียน และใช้ชีวิตในสังคมได้เหมือนเด็กทั่วไป

 

 

“ส่งต่อถึงกัน สร้างสรรค์สังคม” จากทิปโก้แอสฟัลท์

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์Tags: on

วันที่ 22 กรกฎาคม 2565
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม “ส่งต่อถึงกัน สร้างสรรค์สังคม” มอบเงินบริจาค น้ำดื่ม และน้ำผลไม้ให้มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยมี คุณธงชัย ณ นคร เหรัญญิกมูลนิธิฯ เป็นผู้รับมอบ

รับมอบสิ่งของบริจาคจากจิตอาสากรมบัญชีกลาง

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์Tags: , , on

 


วันที่ 20 กรกฎาคม 2565
ชมรมเดิน-วิ่งจิตอาสากรมบัญชีกลางมอบเสื้อยืด 200 ตัว ชุดตรวจ ATK และแอลกอฮอล์ขนาดพกพาจำนวน 700 ชุดให้แก่มูลนิธิอนุเคราะ​ห์คนหูหนวก​ในพระบรมรา​ชินูปถัมภ์​ โดยมูลนิธิฯ ได้ส่งมอบสิ่งของที่ได้รับมานี้ให้แก่ร.ร. เศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ และโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆต่อไป

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this