“เนื่องในวันคนพิการสากล ๒๕๖๔”♿🌎
มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์
ได้รับการรับรองมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการ (มอพ.๒๕๕๔)
“ระดับดีมาก”
ตามระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ
ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐาน การรับรองและเพิกถอนการรับรอง
องค์กรด้านคนพิการหรือองค์กรอื่นใดที่ให้บริการแก่คนพิการ พ.ศ.๒๕๕๒
ออกให้ ณ วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๔
โดย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

💙✋👂👄💙
มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์
พร้อมที่จะช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนหูหนวกต่อไป
เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและความเท่าเทียมต่อคนหูหนวกในประเทศไทย

#มาตรฐานองค์กรด้านคนพิการ
#ระดับดีมาก
#วันคนพิการสากล