คุณหญิงกัลยา โสภณพนิชเยี่ยมชมศูนย์สาธิตและพัฒนาเด็กที่ใช้ประสาทหูเทียม

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์Tags: , , , , on

คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมการนำนโยบายสู่ปฏิบัติของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ วันที่ 15 ธันวาคม 2564 โดยมีนางภัทริยาวรรณ พันธุ์น้อย ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ คณะผู้บริหาร นักเรียน ครูและบุคลากรโรงเรียน เศรษฐเสถียรฯ ร่วมให้การต้อนรับ 

นอกจากนี้ยังได้เยี่ยมชมศูนย์สาธิตและพัฒนาเด็กที่ใช้ประสาทหูเทียม ในระหว่างการเยี่ยมชมโรงเรียนเศรษฐเสถียรฯ ซึ่งศูนย์สาธิตและพัฒนาเด็กที่ใช้ประสาทหูเทียมเป็นหนึ่งในโครงการของมูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ก่อตั้งเพื่อให้บริการแบบครบวงจรสำหรับเด็กที่ผ่าตัดประสาทหูเทียมและครอบครัว ตั้งแต่การสนับสนุนทุนค่าผ่าตัด การประสานงานระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ไปจนถึงการบำบัดฟื้นฟูด้วยวิธีการฝึกพูดผ่านการฟังหลังผ่าตัดประสาทหูเทียม

ในการนี้ดร.รัมภาศรี สุคนธมาน (ครูตั๋น) และนางสาวจุฑามาศ อินทร์ชัง (ครูเฟรนด์) คุณครู
ฝึกพูดผ่านการฟังประจำศูนย์สาธิตและพัฒนาเด็กที่ใช้ประสาทหูเทียมได้เตรียมการต้อนรับและนำคณะผู้มาเยือนเยี่ยมชมห้องและการดำเนินงานต่าง ๆ ภายในศูนย์ และสาธิตวิธีการฝึกเด็กที่ใช้ประสาทหูเทียมที่เรียนอยู่ในโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์อีกด้วย

โครงการฝึกอบรมวิธีการสอนพูดผ่านทักษะการฟังสำหรับครูการศึกษาพิเศษ รุ่นที่ 2

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์Tags: , , , on

มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมกับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาล่ามภาษามือ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาคนพิการ จัดโครงการฝึกอบรมวิธีการสอนพูดผ่านการฟังสำหรับครูการศึกษาพิเศษ รุ่นที่ 2 ดำเนินการจัดโครงการโดย ดร.มลิวัลย์ ธรรมแสง ประธานฝ่ายวิชาการ มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และประธานหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาล่ามภาษามือ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วีณัฐ สกุลหอม คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจาก ดร.พะโยม ชิณวงค์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการและประธานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาคนพิการมาตรวจเยี่ยมโครงการ โดยมีครูการศึกษาพิเศษจากศูนย์การศึกษาพิเศษ 12 จังหวัด และครูสอนพูดในโรงเรียนโสตศึกษาจำนวน 3 โรงเรียนเข้าร่วมอบรมระหว่างวันที่ 11-17 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมกาหลา โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นองค์กรสาธารณกุศลที่ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาและฟื้นฟูสมรรถภาพของคนหูหนวกในประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2495 หนึ่งในพันธกิจที่มูลนิธิ ฯ ให้ความสำคัญ คือการส่งเสริมประสิทธิภาพด้านการจัดการเรียนรู้ของครูเพื่อการพัฒนาการศึกษาของคนหูหนวก ปัจจุบัน “การผ่าตัดฝังประสาทหูเทียม” เป็นเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ช่วยให้เด็กหูหนวกสามารถเรียนรู้ผ่านการได้ยิน เรียนรู้ภาษาพูด และเข้าศึกษาในหลักสูตรเดียวกันกับเด็กที่มีการได้ยินปกติ ประสิทธิภาพของวิทยาการนี้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวกฯ ได้ให้การสนับสนุนทุนการผ่าตัดฝังประสาทหูเทียมให้แก่เด็กหูหนวกมาแล้วไม่ต่ำกว่า 120 คนทั่วประเทศ และเมื่อต้นปี พ.ศ. 2564 นี้ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้ประกาศให้การคัดกรองการได้ยินทารกแรกเกิดและการผ่าตัดใส่ประสาทหูเทียมรวมอยู่ในสิทธิบัตรทองด้วย ดังนั้น ประเทศไทยจะมีเด็กที่ใช้ประสาทหูเทียมจำนวนมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม เด็กที่ได้รับการผ่าตัดฝังประสาทหูเทียม มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการฟัง และเรียนรู้ภาษาพูด มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวกฯ จึงจัดทำ “โครงการการฝึกอบรมวิธีการสอนพูดผ่านทักษะการฟังสำหรับครูการศึกษาพิเศษ รุ่นที่ 2” ขึ้น เพื่อให้ครูการศึกษาพิเศษมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการสูญเสียการได้ยินในเด็ก การใช้ประสาทหูเทียม การฟื้นฟูสมรรถภาพทางการได้ยินโดยใช้หลักการ Auditory Verbal Approach การทำงานร่วมกับผู้ปกครอง การจัดห้องเรียนและอุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการฝึกอบรมเด็กที่ใช้ประสาทหูเทียมให้สามารถพัฒนาการฟังและการพูดได้ดียิ่งขึ้น


มอบเครื่องช่วยฟังให้นักเรียน รร.​ น่านปัญญานุกูล

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์Tags: , , on

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 2564
มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์
โดยคุณศุขสนั่น โชติกเสถียร ประธานกรรมการ และคุณภาวนา โชติกเสถียร กรรมการมูลนิธิฯ
มอบเครื่องช่วยฟังให้นักเรียนหูหนวก โรงเรียนน่านปัญญานุกูล
จำนวน 12 คน รวม 23 เครื่อง
มูลค่า 310,500 บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน)

ร่วมสนับสนุนมูลนิธิฯ โดยการบริจาคเงิน
เข้าสู่ #โครงการทุนจัดซื้อเครื่องช่วยฟัง
ได้ง่าย ๆ เพียงแค่ปลายนิ้ว 👈
สามารถ📲สแกนผ่าน QR Code ได้เลย

เพื่อโอกาสทางการได้ยิน และเปิดโอกาสทางการศึกษาให้คนหูหนวก
ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และเท่าเทียมในการใช้ชีวิตได้ต่อไป

#คนหูหนวก #โรงเรียนน่านปัญญานุกูล
#เครื่องช่วยฟัง #บริจาคเครื่องช่วยฟัง
#มอบเครื่องช่วยฟัง #จัดซื้อเครื่องช่วยฟัง

รับรางวัล “ระดับดีมาก” เนื่องในวันคนพิการสากล 2564

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์Tags: , , on

“เนื่องในวันคนพิการสากล ๒๕๖๔”♿🌎
มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์
ได้รับการรับรองมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการ (มอพ.๒๕๕๔)
“ระดับดีมาก”
ตามระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ
ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐาน การรับรองและเพิกถอนการรับรอง
องค์กรด้านคนพิการหรือองค์กรอื่นใดที่ให้บริการแก่คนพิการ พ.ศ.๒๕๕๒
ออกให้ ณ วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๔
โดย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

💙✋👂👄💙
มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์
พร้อมที่จะช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนหูหนวกต่อไป
เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและความเท่าเทียมต่อคนหูหนวกในประเทศไทย

#มาตรฐานองค์กรด้านคนพิการ
#ระดับดีมาก
#วันคนพิการสากล

งานทำบุญคุณหญิงโต๊ะ นรเนติบัญชากิจ ปี 2564

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์Tags: , on

คุณศุขสนั่น โชติกเสถียร ประธานกรรมการ และคุณภาวนา โชติกเสถียร กรรมการมูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่คุณหญิงโต๊ะ นรเนติบัญชากิจวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ พฤศจิกายน .. ๒๕๖๔  โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์

คุณหญิงโต๊ะ นรเนติบัญชากิจได้มีจิตศรัทธาบริจาคทรัพย์สิน มีเงินสด ที่ดิน และบ้านส่วนตัวของท่านซึ่งตั้งอยู่ เลขที่ ๑๓๗ ถนนพระราม ตำบลถนนนครไชยศรี อำเภอดุสิต จังหวัดพระนคร ตั้งเป็นมูลนิธิให้ชื่อว่ามูลนิธิเศรษฐเสถียรเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งตระกูลเศรษฐบุตรอันเป็นตระกูลของพระยานรเนติบัญชากิจ สามีของท่าน กับตระกูลโชติกเสถียรซึ่งเป็นตระกูลของคุณหญิงเอง มูลนิธิเศรษฐเสถียร มีวัตถุประสงค์ที่จะร่วมมือกับ กระทรวงศึกษาธิการ ในการจัดสร้างโรงเรียนสอนคนหูหนวกขึ้นในที่ดินแห่งนี้ จนกลายเป็นโรงเรียนสอนคนหูหนวกแห่งแรกของประเทศไทย ปัจจุบัน คือ โรงเรียนเศรษฐเสถียร และอาคารสำนักงานของมูลนิธิอนุเคราะห์คนหูนวกในพระบรมราชินูปถัมภ์

36AE1278-05E1-4C56-98D3-2473E1F1E244
0B6DC120-8010-4A7B-81BD-4104ED7EEB5B
2F407370-5654-4DC5-80D0-2BBCD5C0366C
A843A15B-D3C9-4CB1-88AB-945FA0B97DE6
693FB8BC-703F-4113-83C6-1A2A95C4A34B

 

สุกี้ตี๋น้อย บริจาครายได้เนื่องในวันคนพิการแห่งชาติ 2564

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์Tags: , on

สุกี้ตี๋น้อย มอบรายได้จากการขายอาหารและเครื่องดื่มโดยไม่หักค่าใช้จ่ายจากสาขา The Sense ปิ่นเกล้า วันที่ 14 พฤศจิกายน 2564 ช่วงเวลา 12.00-18.00 น. ให้มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นจำนวน 119,830 บาท เนื่องในวันคนพิการแห่งชาติ ซึ่งจัดขึ้นในวันเสาร์ที่สองของเดือนพฤศจิกายนทุก ๆ ปี

มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้

“GIVE & TAKE”

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์Tags: , , , , on

📌วันที่ 21 ตุลาคม 2564
คุณนุ๊ก-สุทธิดา เกษมสันต์ ณ อยุธยาและคุณเมย์-บัณฑิตา ฐานวิเศษ ดาราสาวยอดนิยมของวงการบันเทิง ร่วมกับบริษัท Generation S จำกัด มอบเงินรายได้จากแคมเปญ “GIVE & TAKE” เป็นจำนวน 100,000 บาทให้แก่มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปีของบริษัท โดยมีดร. มลิวัลย์ ธรรมแสง ประธานฝ่ายวิชาการ เป็นผู้รับมอบเงินบริจาค
🙏✋👂👄🙏

 


ในการนี้ดร.มลิวัลย์ ธรรมแสงได้นำคณะผู้มาเยือนเยี่ยมชมกิจกรรมต่างๆ ของมูลนิธิฯ เช่น ผลิตภัณฑ์จากครอบครัวเด็กหูหนวก และศูนย์สาธิตและพัฒนาเด็กที่ใช้ประสาทหูเทียม ซึ่งก่อตั้งขึ้นเพื่อฝึกสอนการพูดและการฟังให้แก่เด็กหูหนวกที่ได้รับการผ่าตัดใส่ประสาทหูเทียมโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
🙏✋👂👄🙏


นอกจากนี้ดร. มลิวัลย์ยังประชาสัมพันธ์ถึงโครงการครบรอบ 70 ปีมูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวกฯ ซึ่งจะจัดขึ้นในปี 2565 นี้ โดยทางมูลนิธิฯ จะช่วยเหลือเด็กหูหนวกผ่าตัดประสาทหูเทียมให้ได้เป็นจำนวน 70 คนอีกด้วย
🙏✋👂👄🙏
#บริจาคสนับสนุนมูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก
#มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก

หนูอยากได้ยินเสียงแม่ รุ่นที่ 9 [LIVE] on Facebook

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์Tags: , , on


[ LIVE Streaming ]
“หนูอยากได้ยินเสียงแม่ รุ่นที่ 9”
เสวนา และเปิดรับสมัครเด็กอายุไม่เกิน 3 ปีที่หูพิการตั้งแต่กำเนิดเพื่อเข้าร่วมโครงการผ่าตัดใส่ประสาทหูเทียมของมูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์
มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมกับแผนกโสต ศอ นาสิก รพ. ราชวิถี จัดกิจกรรมเสวนาออนไลน์เพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้สำหรับผู้ปกครองที่ต้องการให้บุตรหลานได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการได้ยิน และได้ทราบถึงทางเลือกในการสื่อสารของบุตรหลาน โดยมีวิทยากรเข้าร่วมเสวนาดังนี้
 
1. นพ. ดาวิน เยาวพลกุล นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ สังกัดกลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านโสต ศอ นาสิก รพ.​ราชวิถี จะพูดเกี่ยวกับเรื่องผลกระทบของการสูญเสียการได้ยิน และการผ่าตัดใส่ประสาทหูเทียม

2. คุณสุปราณี บุญมี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ จะมาเล่าขั้นตอนการรับบริการผ่าตัดประสาทหูเทียม

3. ดร. มลิวัลย์ ธรรมแสง ประธานฝ่ายวิชาการ มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จะเล่าถึงการสนับสนุนจากมูลนิธิฯ

4. คุณอารีรักษ์ เดชยงค์ นักเวชศาสตร์การสื่อความหมายปฏิบัติการ จะมาคุยเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาการฟังและการพูดของน้อง ๆ หลังการผ่าตัด

5. คุณกรธัช ธนูศิลป์ ผู้ปกครองจากโครงการผ่าตัดประสาทหูเทียมรุ่นที่ 4 จะมาเล่าประสบการณ์ของน้องเจเจ

6. คุณกิตติพล มีสกุล ผู้ปกครองจากโครงการผ่าตัดประสาทหูเทียมรุ่นที่ 5 จะมาเล่าถึงพัฒนาการการเรียนรู้ของน้องแฝด
 
และดำเนินรายการโดย
คุณสวิตตา ศรจิตติ
 
ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมชมการเสวนาออนไลน์ผ่านช่องทาง Facebook Page Deafthaifoundation

วันเสาร์ที่ 7 สิงหาคม 2564
เวลา 09.30-12.00 น.

และเปิดรับลงทะเบียนสำหรับผู้ปกครองที่ต้องการเข้าร่วมโครงการ
ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป

Bangkok Youth Giving Tree จัดโครงการบริจาคหน้ากากแบบใสให้น้องหูหนวก

Categories: กิจกรรมจัดหาทุน, ข่าวประชาสัมพันธ์Tags: , on
ยอดบริจาครวมวันที่ 29 กรกฎาคม 2564
Bangkok Youth Giving Tree ขอเชิญเพื่อนๆ ร่วมช่วยเหลือน้องๆ ผู้พิการทางการได้ยิน โดยการบริจาคเป็นเงินหรือหน้ากากอนามัยแบบใส เพื่อให้น้องๆ สามารถอ่านริมฝีปากได้เมื่อสนทนากัน
เพื่อนๆ สามารถบริจาคเงินผ่านบัญชี มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขา ราชวัตร เลขที่ 094-1-34813-1
ใบเสร็จการบริจาคสามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้ 1 เท่า
ส่งหลักฐานการโอนเงิน พร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล และที่อยู่ในการออกใบเสร็จไปที่มูลนิธิฯ ได้ ทางไลน์ @deafthai
email : info@deafthai.org
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิฯ โทร. 02 241 5169 และ Facebook Page : Deafthaifoundation
 

 

ทูลเกล้าถวายแจกันดอกไม้ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์ on

วันที่ 7 กรกฎาคม 2564
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ โปรดให้ผู้แทนพระองค์ เชิญสิ่งของประทาน เงินจำนวน 25,300 บาท เจลแอลกอฮอล์ และหน้ากากอนามัย ให้แก่โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ 13 กรกฎาคม 2564

โอกาสนี้ นางมลิวัลย์ ธรรมแสง ประธานฝ่ายวิชาการ มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นผู้แทนคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ และพนักงาน ทูลเกล้าถวายแจกันดอกไม้ ด้วยความสำนึกในพระกรุณาธิคุณ

 

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this