มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวกฯ จัดโครงการคัดกรองการได้ยินและบริการตรวจการได้ยินให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสุโขทัย
นำโดย นายแพทย์โกเมน คงสกุล และนายบัญญัติ ทองเกื้อ จากโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ และดร.มลิวัลย์ ธรรมแสง
: วันพุธที่ 20 มิถุนายน 2561 ณ โรงเรียนสุโขทัย