มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวกฯ มอบทุนการศึกษา ทุนอาหารกลางวัน และอุปกรณ์การเรียนให้แก่นักเรียนหูหนวกโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา
นำโดยคุณศุขสนั่น โชติกเสถียร ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการคุณธงชัย ณ นคร พลตำรวจโทหญิง พจนี สุนทรเกตุ พลตรีหญิงนงพงา ข่มไพรี
คุณภาวนา โชติกเสถียร และดร.มลิวัลย์ ธรรมแสง : วันที่ 15 มิถุนายน 2561 ณ โรงเรียนโสดศึกษาจังหวัดสงขลา