มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวกฯ ขอขอบคุณ คุณกฤษฎา โรจนกร คุณดนู ฮันตระกูล คุณกรวิช เทพหัสดิน ณ อยุธยา Habita Architects และไหมไทยทริโอ จัดงานคอนเสิร์ต การแสดงชุด “คิดถึงในหลวง” โดยมอบรายได้ให้แก่มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์ วันที่ 28 มกราคม 2561 ณ Habita Architects
และภายในงานนักเรียนหูหนวกโรงเรียนเศรษฐเสถียรฯ ได้ร่วมแสดงภาษามือประกอบเพลง “ลมหนาว”