เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 2564
มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์
โดยคุณศุขสนั่น โชติกเสถียร ประธานกรรมการ และคุณภาวนา โชติกเสถียร กรรมการมูลนิธิฯ
มอบเครื่องช่วยฟังให้นักเรียนหูหนวก โรงเรียนน่านปัญญานุกูล
จำนวน 12 คน รวม 23 เครื่อง
มูลค่า 310,500 บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน)

ร่วมสนับสนุนมูลนิธิฯ โดยการบริจาคเงิน
เข้าสู่ #โครงการทุนจัดซื้อเครื่องช่วยฟัง
ได้ง่าย ๆ เพียงแค่ปลายนิ้ว 👈
สามารถ📲สแกนผ่าน QR Code ได้เลย

เพื่อโอกาสทางการได้ยิน และเปิดโอกาสทางการศึกษาให้คนหูหนวก
ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และเท่าเทียมในการใช้ชีวิตได้ต่อไป

#คนหูหนวก #โรงเรียนน่านปัญญานุกูล
#เครื่องช่วยฟัง #บริจาคเครื่องช่วยฟัง
#มอบเครื่องช่วยฟัง #จัดซื้อเครื่องช่วยฟัง