[ LIVE Streaming ]
“หนูอยากได้ยินเสียงแม่ รุ่นที่ 9”
เสวนา และเปิดรับสมัครเด็กอายุไม่เกิน 3 ปีที่หูพิการตั้งแต่กำเนิดเพื่อเข้าร่วมโครงการผ่าตัดใส่ประสาทหูเทียมของมูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์
มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมกับแผนกโสต ศอ นาสิก รพ. ราชวิถี จัดกิจกรรมเสวนาออนไลน์เพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้สำหรับผู้ปกครองที่ต้องการให้บุตรหลานได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการได้ยิน และได้ทราบถึงทางเลือกในการสื่อสารของบุตรหลาน โดยมีวิทยากรเข้าร่วมเสวนาดังนี้
 
1. นพ. ดาวิน เยาวพลกุล นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ สังกัดกลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านโสต ศอ นาสิก รพ.​ราชวิถี จะพูดเกี่ยวกับเรื่องผลกระทบของการสูญเสียการได้ยิน และการผ่าตัดใส่ประสาทหูเทียม

2. คุณสุปราณี บุญมี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ จะมาเล่าขั้นตอนการรับบริการผ่าตัดประสาทหูเทียม

3. ดร. มลิวัลย์ ธรรมแสง ประธานฝ่ายวิชาการ มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จะเล่าถึงการสนับสนุนจากมูลนิธิฯ

4. คุณอารีรักษ์ เดชยงค์ นักเวชศาสตร์การสื่อความหมายปฏิบัติการ จะมาคุยเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาการฟังและการพูดของน้อง ๆ หลังการผ่าตัด

5. คุณกรธัช ธนูศิลป์ ผู้ปกครองจากโครงการผ่าตัดประสาทหูเทียมรุ่นที่ 4 จะมาเล่าประสบการณ์ของน้องเจเจ

6. คุณกิตติพล มีสกุล ผู้ปกครองจากโครงการผ่าตัดประสาทหูเทียมรุ่นที่ 5 จะมาเล่าถึงพัฒนาการการเรียนรู้ของน้องแฝด
 
และดำเนินรายการโดย
คุณสวิตตา ศรจิตติ
 
ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมชมการเสวนาออนไลน์ผ่านช่องทาง Facebook Page Deafthaifoundation

วันเสาร์ที่ 7 สิงหาคม 2564
เวลา 09.30-12.00 น.

และเปิดรับลงทะเบียนสำหรับผู้ปกครองที่ต้องการเข้าร่วมโครงการ
ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป