[ข่าวกิจกรรม]
ขอขอบคุณ 5 บริษัทอุตสาหกรรมเหล็ก ประกอบด้วย บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) (SSI) บริษัทเหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน) (TCRSS) บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด (NS BlueScope) บริษัท เอ็นเอส-สยามยูไนเต็ดสตีล จำกัด(NS-SUS) และบริษัท เจเอฟอี สตีล กัลวาไนซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (JSGT) มอบเงินจำนวน 100,000 บาท จากการจัดกิจกรรม “ฅนเหล็กมินิมาราธอน” ให้แก่มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์ : วันที่ 18 ธันวาคม 2565 ณ ลานกิจกรรมสเตเดียมวัน (Stadium One) จุฬาซอย 5