No Music No Run Vol.2  เพลงมาขาแรง ปีที่ 2 

SOUL Thailand อัศวโสภณ และไทยรัน จัดกิจกรรมวิ่ง VR: No Music No Run เพลงมาขาแรง ปีที่ 2  ในช่วงวันที่ 1 มีนาคม – 5 มิถุนายน 2564 หารายได้สมทบทุนมูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์เพื่อจัดซื้อเครื่องช่วยฟังให้เด็กหูหนวก โดยให้ผู้สมัครวิ่งที่ไหนเวลาใดก็ได้แล้วส่งผลการวิ่งทาง social media งานนี้มีเสื้อสวย ๆ ออกแบบโดยศิลปินนักเขียนการ์ตูนอิสระ ไตรภพ สุภวัฒนา (PUCK) ให้นักวิ่งได้สะสมอีกด้วย

รายได้จากการจัดกิจกรรมนี้ทั้งหมด 49,850 บาท จะนำไปใช้ในโครงการจัดซื้อเครื่องช่วยฟังให้เด็กหูหนวกต่อไป 

มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้