ติดต่อมูลนิธิฯ

วัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ

1.  สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาของคนหูหนวก  โดยไม่จำกัดเพศ  สัญชาติ และศาสนา
2.  ร่วมมือกับสถาบันฝึกอบรมครูสอนคนหูหนวก
3.  ส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าโรคเกี่ยวกับหู  และการฟื้นฟูสมรรถภาพของคนหูหนวก
4.  เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับหูหนวก
5.  ส่งเสริมคนหูหนวก ให้มีอาชีพเต็มตามศักยภาพ
6.  ร่วมมือกับหน่วยงานอื่นที่มีวัตถุประสงค์ในการอนุเคราะห์คนหูหนวก

 วิสัยทัศน์

มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์  เป็นองค์กรสาธารณกุศลหลักในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนหูหนวกในประเทศไทย

พันธกิจ

1. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคนหูหนวกด้านการศึกษา และรณรงค์ส่งเสริมการระดมทุน เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศึกษาสำหรับเด็กหูหนวก หูตึงทุกระดับทั่วประเทศ
2. ส่งเสริมการพัฒนาประสิทธิภาพด้านการจัดการเรียนรู้ของครู และทีมสหวิทยาการเกี่ยวกับการศึกษาของคนหูหนวก หูตึง
3. เป็นผู้นำด้านการพิทักษ์สิทธิมนุษยชนของคนหูหนวก หูตึง
4. จัดระบบหนุนเสริมการให้บริการด้านวิชาการด้านการศึกษา และสวัสดิการที่มีคุณภาพแก่คนหูหนวก หูตึงทั่วประเทศ
5.  รณรงค์สร้างความตระหนักรู้เพื่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของคนหูหนวกหูตึงในสังคม

การให้บริการ

ด้านการศึกษา

1. ทุนการศึกษาแก่เด็กหูหนวกทั่วประเทศ

2. อุปกรณ์เครื่องช่วยฟัง

– เครื่องช่วยฟัง

– ประสาทหูเทียม

3. อุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์การเรียน

4. ทุนอาหารกลางวัน

 

ด้านพัฒนาบุคลากร

1. อบรมเสริมความรู้ครูสอนคนหูหนวกหูตึง

2. พัฒนาความรู้ด้านภาษามือและล่ามภาษามือ

 

ด้านวิชาการ

1. ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับหู

2. วิจัยและพัฒนาวิธีสอนภาษาแก่เด็กหูหนวก

3. พัฒนาเอกสารวิชาการ เช่น เอกสารประสาทหูเทียม   เอกสารล่ามภาษามือ

 

ด้านการพิทักษ์สิทธิ

1. สร้างความตระหนักเรื่องสิทธิของคนหูหนวก เช่น โครงการเสริมสร้างพลังอำนาจให้เด็กและผู้ปกครอง

2. ขับเคลื่อนพิทักษ์ของคนหูหนวก เช่น การรณรงค์เพื่อความเท่าเทียมของการสื่อสาร

– เรียกร้องให้มีล่าม คำบรรยายแทนเสียง

– เรียกร้องสิทธิในการได้รับเครื่องประสาทหูเทียม

 

ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

1. จัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพการได้ยินแก่คนหูหนวกหูตึงในชุมชน เช่น บริการตรวจ และใส่เครื่องช่วยฟัง

2. สนับสนุนบริการคุณภาพชีวิตโดยทั่วไป เช่น บริการแว่นตาสำหรับเด็กและผู้สูงอายุ

3. จัดบริการล่ามภาษามือทางโทรทัศน์ช่อง 11 ช่อง 5

4. ให้การสนับสนุนการพัฒนาอาชีพต่างๆ

 

ด้านการทำงานกับเครือข่าย

1. จัดอบรมร่วมกับเครือข่าย  เช่น  โครงการผ่าตัดประสาทหูเทียมกับโรงพยาบาลราชวิถี

2. ร่วมองค์กรต่างประเทศพัฒนาบุคลากร เช่น CBM ฝึกสอนครูสอนคนหูหนวกกัมพูชา ภูฏาน เมียนมาร์

3. ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐในด้านต่างๆ

– ด้านการศึกษา

– ด้านกฎหมาย

– ด้านพัฒนาสังคม

– ด้านบริการชุมชน

 

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this