[ ข่าวประชาสัมพันธ์]

มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์
ขอขอบพระคุณ ศ.ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์ มอบรายได้ทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายจากการจัดนิทรรศการภาพถ่าย “ดำขาวเล่าเรื่อง สองเมือง ของ นันทวัฒน์” ระหว่างวันที่ 16-28 สิงหาคม 2565 ณ Central : The Original Store และวันที่ 1-18 ธันวาคม 2565 ณ TCDC กรุงเทพฯ ห้อง Gallery ชั้น 1 อาคารไปรษณีย์กลาง บางรัก รวมทั้งสิ้น 10,077,199 บาท ให้แก่ มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สมทบทุนโครงการผ่าตัดใส่ประสาทหูเทียมให้เด็กหูหนวก

ขอขอบพระคุณ Central: The Original Store และ Thailand Creative & Design Center(TCDC) ที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการจัดนิทรรศการ

ขอขอบพระคุณผู้ที่ประมูลภาพถ่าย ซื้อภาพถ่าย ซื้อหนังสือ และร่วมบริจาคเงิน ในนิทรรศการทุกท่าน