ติดต่อมูลนิธิฯ


 

โครงการผ่าตัดฝังประสาทหูเทียม

หลักการและเหตุผล

ประสาทหูเทียม เป็นเทคโนโลยี่ที่ทันสมัยที่สุดในปัจจุบันที่สามารถช่วยให้ผู้ที่มีปัญหาการได้ยินในระดับรุนแรงสามารถกลับมาได้ยินได้อีกครั้ง ทั้งนี้ต้องอยู่ในดุลยพินิจของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในการประเมินความเหมาะสมสำหรับคนหูหนวกเป็นรายบุคคล

สืบเนื่องจากผลการผ่าตัดฝังประสาทหูเทียมในโครงการผ่าตัดประสาทหูเทียมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ที่ทางโรงพยาบาลราชวิถีได้จัดทำขึ้น แสดงให้เห็นถึงประโยชน์ที่ผู้มีปัญหาการได้ยิน แต่ยังมีศักยภาพที่จะกลับมาได้ยินด้วยเทคโนโลยี่ชุดอุปกรณ์ประสาทหูเทียม โดยผู้สูญเสียการได้ยินที่ได้มีโอกาสรักษาผ่าตัดฝังประสาทหูเทียมแล้วจะสามารถพัฒนาทักษะเพื่อการสื่อสารด้วยการฟังและการพูดได้ ยืนยันถึงความสำเร็จที่สามารถช่วยให้ผู้มีปัญหาการได้ยินกลับมาได้ยินอีกครั้ง แต่ด้วยการผ่าตัดฝังประสาทหูเทียมมีค่าใช้จ่ายต่อคนประมาณ 1,000,000 บาท แบ่งเป็นค่าชุดอุปกรณ์ประสาทหูเทียม 850,000 บาท และค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูทักษะการฟังและการพูดใน 1 ปีแรกประมาณ 150,000 บาท ทำให้โอกาสที่คนหูหนวกจะเข้าถึงชุดอุปกรณ์ประสาทหูเทียมเป็นไปได้ยากด้วยปัญหาค่าใช้จ่าย

เพื่อสร้างโอกาสให้คนหูหนวกได้กลับมาได้ยินอีกครั้งซึ่งจะช่วยให้สามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีคุณภาพมากขึ้น และช่วยลดค่าใช้จ่ายทางสังคมที่ต้องให้การช่วยเหลือคนหูหนวก มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จึงจัดทำโครงการผ่าตัดประสาทหูเทียมด้วยเล็งเห็นถึงประโยชน์ที่ผู้คนหูหนวกจะได้รับดังกล่าว โดยในปัจจุบันยังมีผู้ร้องขอความอนุเคราะห์ทั้งจากมูลนิธิฯ โดยตรง และผ่านหน่วยงานอื่นๆ เป็นจำนวนมาก แต่ยังไม่มีเงินทุนสนับสนุนจากหน่วยงานใดๆ ของภาครัฐ มูลนิธิฯ จึงให้ความสำคัญต่อโครงการนี้เป็นอันดับต้นๆ

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อช่วยเหลือให้คนหูหนวกที่ได้รับประโยชน์จากการผ่าตัดประสาทหูเทียม ได้รับการผ่าตัดและสามารถกลับมาได้ยินอีกครั้ง

2. เพื่อช่วยพัฒนาทักษะการสื่อสารของคนหูหนวกที่ได้รับการผ่าตัดประสาทหูเทียม ให้สามารถฟังและพูดได้

3. เพื่อช่วยสื่อสารระหว่างคนหูหนวกกับคนหูปกติ หรือคนหูปกติกับคนหูหนวก ในสถานการณ์ต่างๆ และในการทำกิจกรรมทางสังคมร่วมกัน

กลุ่มเป้าหมาย

1. คนหูหนวกที่ได้รับการตรวจประเมินจากแพทย์เฉพาะทางแล้วว่า ได้รับประโยชน์จากการผ่าตัดประสาทหูเทียม

2. คนหูหนวกที่รับทราบและเข้าใจเกี่ยวกับประสาทหูเทียม โดยได้รับความเห็นชอบและสนับสนุนจากครอบครัว

3. คนหูหนวกที่มีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่าย

 

วิธีการดำเนินการ

1. จัดทำโครงการและแผนดำเนินการ เพื่อจัดหาทุนสนับสนุน

2. ขึ้นทะเบียนคนหูหนวกที่ต้องการเข้าโครงการ พร้อมทั้งประสานผู้เกี่ยวข้องเพื่อให้ข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับประสาทหูเทียมอย่างถูกต้อง

3. ประสานกับแพทย์ผู้ผ่าตัดประสาทหูเทียม เพื่อตรวจประเมินความเหมาะสม

4. จัดหาชุดประสาทหูเทียมเพื่อส่งมอบให้

5. ติดตามผลการผ่าตัด และการพัฒนาทักษะการฟังการพูด

6. สรุปและประเมินผลการดำเนินงาน

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. คนหูหนวกสามารถได้ยินและพูดได้จากผลการผ่าตัดประสาทหูเทียม

2. คนหูหนวกที่ได้รับการผ่าตัดประสาทหูเทียมสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ และสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองเพื่อสร้าง

ประโยชน์ให้กับสังคม

 

การประเมินผล

ประเมินผลการดำเนินโครงการทุกเดือน โดยการประเมินผลจาก

– จำนวนคนหูหนวกที่สมัครเข้าโครงการ

– จำนวนคนหูหนวกที่ได้รับการผ่าตัดประสาทหูเทียม

– ผลการประเมินทักษะการฟังการพูดของคนหูหนวกที่ได้รับการผ่าตัดประสาทหูเทียม

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this