โครงการจัดซื้อเครื่องช่วยฟังให้แก่นักเรียนหูหนวกที่ยากจน หลักการและเหตุผล เครื่องช่วยฟัง เป็นอุปกรณ์เบื้องต้นที่ช่วยคนหูหนวกที่มีปัญหาการได้ยินระดับไม่รุนแรง ให้สามารถได้ยินเสียงในระดับหนึ่ง ซึ่งจะช่วยให้สามารถเรียนรู้และดำเนินชีวิตในสังคมง่ายขึ้น มีความปลอดภัยมากขึ้น ปัจจุบันเทคโนโลยี่ของเครื่องช่วยฟังมีคุณภาพมากขึ้น ช่วยให้สามารถได้ยินเสียงที่มีคุณภาพมากขึ้น แต่คนหูหนวกจำนวนมากยังไม่ได้ใช้ประโยชน์จากเครื่องช่วยฟัง ทั้งนี้เพราะเครื่องช่วยฟังมีราคาค่อนข้างสูง และคนหูหนวกไม่ต้องการใส่อุปกรณ์ที่บ่งบอกถึงความบกพร่องของตน ในทางกลับกันก็ยังมีคนหูหนวกอีกมากที่ต้องการใช้เครื่องช่วยฟัง เพื่อช่วยให้การใช้ชีวิตง่ายขึ้นและลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้จากการไม่ได้ยิน สำหรับเด็กนักเรียนหูหนวกมีความจำเป็นอย่างมากที่จะต้องฝึกให้คุ้นเคยและยอมรับการใช้เครื่องช่วยฟัง ทั้งนี้เพราะเด็กจะสามารถเรียนรู้ได้จากการสื่อสารทางเสียงได้ด้วยนอกเหนือจากทางการมองเห็น เพราะเด็กที่ใช้เครื่องช่วยฟังอย่างสม่ำเสมอและฝึกการออกเสียงเป็นประจำจะสามารถพูดสื่อสารได้ในระดับหนึ่ง เพื่อให้เด็กนักเรียนหูหนวกที่ยอมรับการใช้เครื่องช่วยฟังได้มีโอกาสใช้เครื่องช่วยฟังที่มีคุณภาพและเหมาะสมกับระดับปัญหาการได้ยิน ได้ยินเสียงซึ่งจะช่วยให้สามารถเรียนรู้และใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีคุณภาพมากขึ้น มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จึงจัดทำโครงการจัดซื้อเครื่องช่วยฟังให้แก่นักเรียนหูหนวกอย่างเหมาะสม วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อช่วยเหลือให้เด็กนักเรียนหูหนวกที่ได้รับประโยชน์จากการใช้เครื่องช่วยฟัง 2. เพื่อช่วยพัฒนาทักษะการสื่อสารของคนหูหนวกที่ใช้เครื่องช่วยฟัง ให้สามารถฟังและพูดได้ในระดับหนึ่ง 3. เพื่อช่วยสื่อสารระหว่างคนหูหนวกกับคนหูปกติ หรือคนหูปกติกับคนหูหนวก ในสถานการณ์ต่างๆ กลุ่มเป้าหมาย 1. เด็กนักเรียนหูหนวกที่ยอมรับการใช้เครื่องช่วยฟัง 2. เด็กนักเรียนหูหนวกที่ได้รับความเห็นชอบและสนับสนุนจากครอบครัวให้ใช้เครื่องช่วยฟัง 3. เด็กนักเรียนหูหนวกที่มีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่าย วิธีการดำเนินการ 1. จัดทำโครงการและแผนดำเนินการ เพื่อจัดหาทุนสนับสนุน 2. ขึ้นทะเบียนเด็กนักเรียนหูหนวกที่ต้องการใช้เครื่องช่วยฟัง 3. จัดหาเครื่องช่วยฟังเพื่อส่งมอบ 4. ประสานผู้เกี่ยวข้องเพื่อให้ข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องช่วยฟังอย่างถูกต้อง 5. สรุปและประเมินผลการดำเนินงาน ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1. เด็กนักเรียนหูหนวกได้รับประโยชน์จากการใช้เครื่องช่วยฟัง 2. เด็กนักเรียนหูหนวกที่ใช้เครื่องช่วยฟังมีพัฒนาการในการสื่อสารด้วยการฟังดีขึ้น การประเมินผล ประเมินผลการดำเนินโครงการทุกเดือน โดยการประเมินผลจาก – จำนวนเด็กนักเรียนหูหนวกที่ขอรับเครื่องช่วยฟัง – ติดตามอัตราการคงใช้เครื่องช่วยฟังของผู้ที่ได้รับเครื่องช่วยฟัง

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this