โครงการทุนอาหารกลางวัน อุปกรณ์การศึกษา และครูพี่เลี้ยงหูหนวก ในโรงเรียนโสตศึกษาทั่วประเทศ

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันมีโรงเรียนสอนคนหูหนวกหรือที่เรียกว่า “โรงเรียนโสตศึกษา” จำนวน 20 โรงเรียน ทั่วประเทศ ซึ่งทั้งหมดเป็นโรงเรียนที่อยู่ในความดูแลของภาครัฐ มีจำนวนนักเรียนหูหนวกประมาณ 7,000 คน โรงเรียนโสตศึกษาจำเป็นต้องมีหลักสูตรเฉพาะ พร้อมทั้งอุปกรณ์สนับสนุนการเรียนรู้ของเด็กหูหนวก เนื่องจากปัญหาในการสื่อสาร จึงต้องใช้งบประมาณเป็นจำนวนมาก ทำให้ขาดแคลนงบประมาณที่จำเป็นต้องใช้อีกมาก

เนื่องจากโรงเรียนโสตศึกษาทั้งหมดจะรับนักเรียนหูหนวก ทั้งแบบประจำ และไป-กลับ โดยอัตราแรงงานของครูผู้สอนจึงไม่เพียงพอต่อการดูแลเด็กหูหนวก ทั้งในเวลาเรียนและนอกเวลาเรียน ครูพี่เลี้ยงจึงแรงงานสำคัญในการช่วยเหลือครูผู้สอนและเด็กนักเรียนหูหนวก ซึ่งครูพี่เลี้ยงดังกล่าวจำเป็นต้องมีทักษะในการใช้ภาษามือ เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพให้แก่คนหูหนวกจึงพิจารณาที่จะให้คนหูหนวกเข้ามาช่วยเป็นครูพี่เลี้ยง แต่ด้วยปัญหาที่โรงเรียนโสตศึกษาไม่มีอัตราจ้างและงบประมาณในการจ้าง มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จึงช่วยสนับสนุนงบประมาณเพื่อการนี้

นอกจากนี้โรงเรียนโสตศึกษาต่างๆ ยังต้องการการสนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดหาอาหารที่มีคุณภาพให้กับนักเรียนหูหนวก เพราะจากสภาพความเป็นจริงพบว่า เด็กพิการทางหูนั้นจะอยู่ในครอบครัวที่ยากจน และความไม่สะดวกในการซื้อหาอาหารกลางวันรับประทานเอง ทางโรงเรียนจึงเป็นผู้ดูแลเรื่องอาหารกลางวันให้กับนักเรียนทั้งหมด ทำให้ต้องจัดหางบประมาณเพื่อการนี้มาโดยตลอด การกำหนดโครงการทุนอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนโสตศึกษาแต่ละโรงเรียนจึงจะช่วยให้เกิดการต่อยอดในการจัดหาอาหารที่มีคุณภาพให้กับนักเรียนหูหนวกได้อย่างต่อเนื่อง

 

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อสร้างเสริมสุขภาพของเด็กนักเรียนหูหนวกจากการได้รับโภชนาการที่เหมาะสม

2. เพื่อสนับสนุนการจัดหาอุปกรณ์การศึกษาให้กับโรงเรียนโสตศึกษา

3. เพื่อสนับสนุนครูพี่เลี้ยงหูหนวกให้กับโรงเรียนโสตศึกษา

 

กลุ่มเป้าหมาย

โรงเรียนโสตศึกษา 20 แห่ง ทั่วประเทศ

 

วิธีการดำเนินการ

1. จัดทำโครงการและแผนดำเนินการ เพื่อจัดหาทุนสนับสนุน

2. ประสานงานกับโรงเรียนโสตศึกษาทั่วประทศ เพื่อกำหนดความต้องการการสนับสนุนในเรื่อง ทุนอาหารกลางวัน อุปกรณ์การศึกษา และอัตราครูพี่เลี้ยงหูหนวก

3. สรุปงบประมาณที่จะช่วยสนับสนุนในแต่ละโรงเรียน

4. สรุปและประเมินผลการดำเนินงาน

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

เด็กนักเรียนหูหนวกในโรงเรียนโสตศึกษาทั่วประเทศได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ โดยมีสุขภาพที่ดี

 

การประเมินผล

ประเมินผลการดำเนินโครงการปีละครั้ง โดยการประเมินผลจาก

– รายงานการดำเนินโครงการทุนอาหารกลางวันของแต่ละโรงเรียน

– รายงานผลการศึกษาของเด็กหูหนวกในแต่ละปีการศึกษา

– การเยี่ยมชมโครงการของแต่ละโรงเรียน

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this