โครงการทุนการศึกษานักเรียนหูหนวกในโรงเรียนโสตศึกษาทั่วประเทศ 21 โรงเรียน

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันผู้พิการทางหูมีจำนวนเพิ่มขึ้น ทั้งที่เป็นมาแต่กำเนิดและภายหลัง กลุ่มที่มีปัญหามากที่สุด คือ กลุ่มที่พิการทางหูมาแต่กำเนิด และอยู่ในวัยเด็ก เนื่องจากจะทำให้มีปัญหาในการสื่อสาร โดยเฉพาะในการศึกษาระดับพื้นฐานที่จะทำให้มีความรู้และความสามารถในการติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นในสังคม ที่จะทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีได้ต่อไป

จากสภาพความเป็นจริงพบว่า เด็กพิการทางหูนั้นจะอยู่ในครอบครัวที่ยากจน ขาดการศึกษาและฝึกอบรมทั้งการฝึกพูดและการใช้ภาษามือ ซึ่งการฝึกพูดนั้นจะต้องอาศัยเวลาและงบประมาณเป็นจำนวนมาก ในขณะที่ครอบครัวที่ยากจนไม่มีเวลาและเงิน ทำให้เด็กส่วนใหญ่ไม่สามารถพูดได้ จึงจำเป็นต้องเข้าศึกษาในโรงเรียนโสตศึกษา ซึ่งเป็นโรงเรียนเฉพาะสำหรับคนหูหนวกและใช้ภาษามือในการติดต่อสื่อสาร

เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กหูหนวก การสนับสนุนทุนการศึกษาจึงเป็นแนวทางที่จะจำเป็น ซึ่งจะช่วยให้เด็กหูหนวกมีพื้นฐานการศึกษาที่สามารถศึกษาต่อ เพื่อสร้างโอกาสในชีวิตและเป็นประชากรที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคต มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ให้การช่วยเหลือทุนการศึกษาแก่นักเรียนหูหนวกในโรงเรียนโสตศึกษาทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ปัจจุบันมีนักเรียนหูหนวกในโรงเรียนสอนคนหูหนวก 21 โรงเรียน แต่ได้รับทุนการศึกษาในจำนวนจำกัด ดังนั้นมูลนิธิฯ จึงตั้งเป้าหมายที่จะมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนหูหนวก

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อส่งเสริมให้เด็กหูหนวกได้รับการศึกษา

2. เพื่อสนับสนุนให้เด็กหูหนวกให้ความสำคัญกับการศึกษา

กลุ่มเป้าหมาย

เด็กหูหนวกที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนโสตศึกษา 20 แห่ง ทั่วประเทศ

วิธีการดำเนินการ

1. จัดทำโครงการและแผนดำเนินการ เพื่อจัดหาทุนสนับสนุน

2. ประสานงานกับโรงเรียนโสตศึกษาทั่วประทศ เพื่อคัดเลือกผู้รับทุน

3. มอบทุนการศึกษาปีละ 2 ครั้ง ในภาคเรียนที่  1  และ  2

4. สรุปและประเมินผลการดำเนินงาน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

เด็กหูหนวกได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ และสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองเพื่อการศึกษาต่อ หรือสามารถประกอบอาชีพได้

การประเมินผล

ประเมินผลการดำเนินโครงการทุกเทอมการศึกษา โดยการประเมินผลจาก

– จำนวนเด็กหูหนวกที่ได้รับทุนการศึกษา

– ผลการศึกษาของเด็กหูหนวกที่ได้รับทุนการศึกษา

ลิงค์โรงเรียนโสตศึกษาที่เกี่ยวข้อง :

โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์

โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this