วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (SCG) โดย คุณจันทนิดา สาริกะภูติ ผู้อำนวยการสำนักงานวางแผนและการเงิน มอบชุดแผ่นภาพ คิด Learn : กิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อสังคม SCG Smiling ให้แก่มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์

มูลนิธิฯ ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้