สุกี้ตี๋น้อย มอบรายได้จากการขายอาหารและเครื่องดื่มโดยไม่หักค่าใช้จ่ายจากสาขา The Sense ปิ่นเกล้า วันที่ 14 พฤศจิกายน 2564 ช่วงเวลา 12.00-18.00 น. ให้มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นจำนวน 119,830 บาท เนื่องในวันคนพิการแห่งชาติ ซึ่งจัดขึ้นในวันเสาร์ที่สองของเดือนพฤศจิกายนทุก ๆ ปี

มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้