รุ่นที่ 3 วันที่ 8-15 พฤศจิกายน 2565  

หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ : มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โทร. 02 241 5169

ณ โรงแรมสวนดุสิตเพลส เขตดุสิต กรุงเทพฯ โทร. 02 241 7571

***กรุณานำหลักฐาน​การเบิกจ่าย​ ตามระเบียบ​ราชการ​ มายื่นในวันลงทะเบียน​ด้วย***

ลำดับที่ชื่อ-สกุลตำแหน่งหน่วยงาน/องค์กร
1นางนวรัตน์ แผ้วสะอาดครูชำนาญการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปัตตานี
2น.ส.สินารี เจ๊ะเล๊าะครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปัตตานี
3น.ส นิรมล ศรีพรมมาครู คศ 1ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดบุรีรัมย์
4น.ส.วีรยา ปะนาทังครูผู้ช่วยศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดบุรีรัมย์
5น.ส.สุไฮนี อีซอพนักงานราชการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดยะลา
6น.ส.สุรีนี ลูแมพนักงานราชการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดยะลา
7น.ส.กัญญาณัฐ จันทรเสนรอง ผอ.ร.ร.โสตศึกษาจังหวัดนครปฐม
8นายกิตติณัฏฐ์ เจียงใหม่ครูร.ร.โสตศึกษาจังหวัดนครปฐม
9นางอาภัสรา ตังคกุลวิวิชผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจำจังหวัดนครนายก
10น.ส.ดวงจิต สังค์ขำครูศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจำจังหวัดนครนายก
11นางรัชดา เรืองปราชญ์ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
12น.ส.นฤมล สุขประเสริฐพนักงานราชการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
13น.ส.กรวิภา เกตุกรราชครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานี
14น.ส.จุฑามาศ พลเสนครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานี
15น.ส.นิจสัย จำปาครู คศ.2ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครพนม
16น.ส.สุพรรณภา จันทร์ว้าครูผู้ช่วยศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครพนม
17น.ส.พรวิภา คำดีครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรปราการ
18นางกัญญา เป็นสุขครูผู้ช่วยศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรปราการ
19น.ส.ภคอร ละอำคาครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดขอนแก่น
20น.ส.สิริพร ศิริฟองครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดขอนแก่น
21น.ส.ทมิดา อุดมรักษ์ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์
22นายเอกรินทร์ จำปาครูผู้ช่วยศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์
23นางวรณัน ผาดีครูผู้ช่วยศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพร
24น.ส.เขมินทรา ภานุรัตน์ครูผู้ช่วยศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพร
25น.ส.รังษิยา มานิชย์สารครู คศ 1ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา
26น.ส.พัชญ์พลิน สุวรรณ์โรจนครูผู้ช่วยศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11จังหวัดนครราชสีมา
27น.ส.จิราพรรณ เกษแก้วครูผู้ช่วยศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญ
28น.ส.วรัญญา ทานุกรมครูผู้ช่วยศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญ
29น.ส.กมลพรรณ สมกุลครูผู้ช่วยศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุทัยธานี
30น.ส.รุ่งรัตน์ สีแสงครูผู้ช่วยศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุทัยธานี

รุ่นที่ 4 วันที่ 9-16 ธันวาคม 2565

หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ : มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โทร. 02 241 5169

ณ โรงแรมสวนดุสิตเพลส เขตดุสิต กรุงเทพฯ โทร. 02 241 7571

***กรุณานำหลักฐาน​การเบิกจ่าย​ ตามระเบียบ​ราชการ​ มายื่นในวันลงทะเบียน​ด้วย***

ลำดับที่ชื่อ  –  สกุลตำแหน่งหน่วยงาน/องค์กร
1น.ส.อุษา ปรีชาญานครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพิจิตร
2น.ส.สุดารัตน์ เรืองมีครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพิจิตร
3น.ส.กิตติวรรณ ถังแฮครู คศ 1ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตรัง
4น.ส.กิ่งกาญจน์ ตันติวุฒิครู คศ 1ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตรัง
5นายภิญโญ แสงสว่างครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพิษณุโลก
6น.ส.พรพิมล เอี่ยมอ่องครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพิษณุโลก
7น.ส.ฐิติพร กระจ่างจันทร์ครู คศ 1ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอ่างทอง
8น.ส.พรภิรมย์ ศรีกำปันครูผู้ช่วยศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอ่างทอง
9ว่าที่ รต.หญิงเปมิภา มูลตันครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ด
10น.ส.ศิริพร ศรีแก้วครูผู้ช่วยศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ด
11นางขวัญฤทัย เทียนไชยครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยภูมิ
12น.ส.นิตยา เหลาประเสริฐครูผู้ช่วยศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยภูมิ
13น.ส.วรัญญา พิมพ์เสนาครู คศ 1ร.ร.โสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี
14น.ส.วริญญาภัทร์ จะราครูผู้ช่วยร.ร.โสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี
15นายพัชรพล ปุกฆะครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุโขทัย
16นายโกสินทร์ เพ็งสลุดครูผู้ช่วยศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจงหวัดสุโขทัย
17น.ส.พนิดา สารเนตรครูผู้ช่วยศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดหนองคาย
18นางสาวเพ็ญนภา นามวงสาครูผู้ช่วยศูนย์การศึกพิเศษประจำจังหวัดหนองคาย
19นางสาวอรณี ทองปอดครูผู้ช่วยศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดราชบุรี
20นางสาวอาริสา ทองวิจิตรครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดราชบุรี
21นางสาวฐิติพร ป้องคำครูศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 10จังหวัดอุบลราชธานี
22นายนราปกรณ์ แก่นสาร์ครูศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา10 จังหวัดอุบลราชธานี
23นายมานะ เจริญลาภครู คศ 1ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 1จังหวัดนครปฐม
24นายพงศ์ศิริ เจริญสุขพนักงานราชการศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 1จังหวัดนครปฐม
25น.ส.ดวงพร หวังอ้อมกลางครู คศ.1ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดจันทบุรี
26นายวชีวิชญ์ หัตถวิจิตรครูผู้ช่วยศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดจันทบุรี
27น.ส.ปัณณพร กาญจนจุฑะครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเสิงห์บุรี
28ว่าที่ร้อยตรีหญิงอัมพา ปาลวัฒน์ครูผู้ช่วยศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสิงห์บุรี
29น.ส.อารดา นะทีพนักงานราชการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงใหม่
30น.ส.พัชราวรรณ น้อยผางครูผู้ช่วยศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงใหม่