ติดต่อมูลนิธิฯ

รับมอบสิ่งของและเงินบริจาคจากบริษัท ณัทกฤช เฮลท์ แคร์ เซ็นเตอร์ จำกัด

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์Tags: , , on


[ข่าวกิจกรรม]
วันที่ 6 ตุลาคม 2565
ขอขอบคุณบริษัท ณัทกฤช เฮลท์ แคร์ เซ็นเตอร์ จำกัด ที่มอบสิ่งของ (กล่องปันสุข หน้ากากอนามัย Spray mask shield ร่ม และน้ำดื่ม) พร้อมเงินบริจาคสมทบทุนโครงการหนูอยากได้ยินเสียงแม่ ให้แก่มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์ พร้อมเยี่ยมชมศูนย์สาธิตและพัฒนาเด็กที่ใช้ประสาทหูเทียม (DDCC) 

มูลนิธิโรงพยาบาลเด็กเยี่ยมชมศูนย์สาธิตและพัฒนาเด็กที่ใช้ประสาทหูเทียม

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์Tags: , , , on

วันที่ 21 กรกฎาคม 2565
ตัวแทนจากมูลนิธิโรงพยาบาลเด็กเข้าเยี่ยมชมศูนย์สาธิตและพัฒนาเด็กที่ใช้ประสาทหูเทียม มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อรับฟังข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดทำโครงการระดมทุนช่วยเหลือผู้ป่วยเต็กของสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีที่สูญเสียการได้ยินแบบถาวรให้ได้รับการผ่าตัดฝังประสาทหูเทียม เพื่อให้เด็กสามารถพูด เรียน และใช้ชีวิตในสังคมได้เหมือนเด็กทั่วไป

 

 

คณะคริสตจักรและครูหูหนวกจากประเทศเกาหลีใต้เยี่ยมชมศูนย์สาธิตและพัฒนาเด็กที่ใช้ประสาทหูเทียม

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์Tags: , , , , , on

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 คณะคริสตจักรและครูหูหนวกจากประเทศเกาหลีใต้พร้อมล่ามภาษามือ แวะมาเยี่ยมชมศูนย์สาธิตและพัฒนาเด็กที่ใช้ประสาทหูเทียม (Demonstration and Development Center for Children with Cochlear Implant: DDCC) ในระหว่างการเยี่ยมชมโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ โดยมีนางสาวจุฑามาศ อินทร์ชัง (ครูเฟรนด์) ครูฝึกพูดผ่านทักษะการฟัง ให้การต้อนรับและนำคณะผู้มาเยือนเยี่ยมชมห้องและการดำเนินงานต่าง ๆ ภายในศูนย์ฯ และให้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการทำงานของมูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ในการสนับสนุนอุปกรณ์ช่วยในการได้ยิน การผ่าตัดประสาทหูเทียมและการฟื้นฟูผ่านการฝึกพูดผ่านทักษะการฟังในประเทศไทย

ศูนย์สาธิตและพัฒนาเด็กที่ใช้ประสาทหูเทียม จัดอบรมการสอนฝึกพูดผ่านทักษะการฟังให้แก่ครูการศึกษาพิเศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลาง

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์Tags: , , , , , on

ศูนย์สาธิตและพัฒนาเด็กที่ใช้ประสาทหูเทียม (Demonstration and Development Center for Children with Cochlear Implant: DDCC) สังกัดมูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จัดบริการการอบรมการสอนฝึกพูดผ่านทักษะการฟังเชิงปฏิบัติการ โดยยึดหลักการของ Auditory Verbal Practice ให้แก่ครูการศึกษาพิเศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลาง จำนวน 5 คน ระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2565 เพื่อเป็นการเพิ่มจำนวนบุคลากรที่สามารถปฏิบัติการสอนฝึกพูดผ่านทักษะการฟัง ให้สามารถให้บริการการเสริมสร้างทักษะทางการฟังและการใช้ภาษาให้กับครอบครัวและเด็กที่บกพร่องทางการได้ยินที่ใส่เครื่องช่วยฟังหรือใช้ประสาทหูเทียมได้มากยิ่งขึ้น ตามวัตถุประสงค์หลักของการก่อตั้งศูนย์สาธิตฯ โดยมี ดร.รัมภาศรี สุคนธมาน (ครูตั๋น) เป็นผู้อบรมหลัก ในการนี้ทางมูลนิธิฯ ยังได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาคเอกชนต่าง ๆ เช่น บริษัท คอคเคลียร์ (ประเทศไทย) จำกัด มาให้ความรู้เกี่ยวกับการสูญเสียการได้ยิน และเทคโนโลยีประสาทหูเทียมอีกด้วย

บริการทำความสะอาดประสาทหูเทียมให้นักเรียน รร. เศรษฐเสถียรฯ

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์Tags: , , , on

[ข่าวกิจกรรม]
21 มิถุนายน 2565 มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จัดให้บริการทำความสะอาดเครื่องประสาทหูเทียมให้แก่นักเรียนโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ และให้คำแนะนำกับผู้ปกครองของนักเรียนเกี่ยวกับการดูแลรักษาเครื่องประสาทหูเทียมจำนวน 4 รายโดยได้รับความร่วมมือจากบริษัท เฮียร์ไลฟ์ จำกัด ส่งเจ้าหน้าที่มาให้บริการที่ศูนย์สาธิตและพัฒนาเด็กที่ใช้ประสาทหูเทียม (DDCC) 

บริการทำความสะอาดเครื่องประสาทหูเทียมให้ครูและนักเรียนรร. เศรษฐเสถียรฯ

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์Tags: , , , on

[ข่าวกิจกรรม]
วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2565 มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์จัดการให้บริการทำความสะอาดเครื่องประสาทหูเทียมให้แก่คณะครูและนักเรียนหูหนวก โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์จำนวน 9 คน โดยได้รับความร่วมมือจากบริษัท ศูนย์บริการเครื่องช่วยฟังอินทิเม็กซ์ จำกัด ซึ่งส่งเจ้าหน้าที่มาให้บริการและให้คำแนะนำกับผู้ปกครองของนักเรียนเกี่ยวกับการดูแลรักษาเครื่องประสาทหูเทียม ที่ศูนย์สาธิตและพัฒนาเด็กที่ใช้ประสาทหูเทียม มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) มอบเงินบริจาค

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์Tags: , on

[ข่าวประชาสัมพันธ์] วันที่ 29 มีนาคม 2565
มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวกฯ ขอขอบคุณ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) ที่มอบเงินบริจาคจากการจัดโครงการ “เปลี่ยนของขวัญปีใหม่ เป็นพลังใจให้สังคม” ให้แก่มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวกฯ จำนวนเงิน 160,500 บาท 

บริการล้างทำความสะอาดเครื่องประสาทหูเทียมให้กับนักเรียนโรงเรียนเศรษฐเสถียรฯ

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์Tags: , , , , , on

[ข่าวกิจกรรม]
วันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมกับบริษัทศูนย์บริการเครื่องช่วยฟังอินทิเม็กซ์ จำกัด จัดบริการล้างทำความสะอาดเครื่องประสาทหูเทียมให้กับนักเรียนโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ จำนวน 5 คน และให้คำแนะนำกับผู้ปกครองของนักเรียนเกี่ยวกับการดูแลรักษาเครื่องประสาทหูเทียม ที่ศูนย์สาธิตและพัฒนาเด็กที่ใช้ประสาทหูเทียม มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 

ศูนย์สาธิตและพัฒนาเด็กที่ใช้ประสาทหูเทียมจัดกิจกรรมเสริมความรู้เรื่องการดูแลรักษาอุปกรณ์ประสาทหูเทียม

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์Tags: , , , on

วันพฤหัสบดีที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 ศูนย์สาธิตและพัฒนาเด็กที่ใช้ประสาทหูเทียม สังกัดมูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้จัดกิจกรรมการเสริมความรู้เรื่องการดูแลรักษาเครื่องประสาทหูเทียมแก่นักเรียนและครูในโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยมีเจ้าหน้าที่จากศูนย์บริการเครื่องช่วยฟังอินทิเม็กซ์เข้ามาให้ความรู้ พร้อมทั้งอธิบายองค์ประกอบของประสาทหูเทียม การดูแลรักษาเครื่อง และการชาร์จแบตเตอรี่

นอกจากนี้เพื่อความสะดวกของนักเรียนและผู้ปกครอง ทางศูนย์บริการเครื่องช่วยฟังอินทิเม็กซ์ยินดีให้บริการล้างทำความสะอาดเครื่องประสาทหูเทียมให้กับนักเรียนในโรงเรียนเศรษฐเสถียรฯ ตามวาระ

 

คุณหญิงกัลยา โสภณพนิชเยี่ยมชมศูนย์สาธิตและพัฒนาเด็กที่ใช้ประสาทหูเทียม

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์Tags: , , , , on

คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมการนำนโยบายสู่ปฏิบัติของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ วันที่ 15 ธันวาคม 2564 โดยมีนางภัทริยาวรรณ พันธุ์น้อย ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ คณะผู้บริหาร นักเรียน ครูและบุคลากรโรงเรียน เศรษฐเสถียรฯ ร่วมให้การต้อนรับ 

นอกจากนี้ยังได้เยี่ยมชมศูนย์สาธิตและพัฒนาเด็กที่ใช้ประสาทหูเทียม ในระหว่างการเยี่ยมชมโรงเรียนเศรษฐเสถียรฯ ซึ่งศูนย์สาธิตและพัฒนาเด็กที่ใช้ประสาทหูเทียมเป็นหนึ่งในโครงการของมูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ก่อตั้งเพื่อให้บริการแบบครบวงจรสำหรับเด็กที่ผ่าตัดประสาทหูเทียมและครอบครัว ตั้งแต่การสนับสนุนทุนค่าผ่าตัด การประสานงานระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ไปจนถึงการบำบัดฟื้นฟูด้วยวิธีการฝึกพูดผ่านการฟังหลังผ่าตัดประสาทหูเทียม

ในการนี้ดร.รัมภาศรี สุคนธมาน (ครูตั๋น) และนางสาวจุฑามาศ อินทร์ชัง (ครูเฟรนด์) คุณครู
ฝึกพูดผ่านการฟังประจำศูนย์สาธิตและพัฒนาเด็กที่ใช้ประสาทหูเทียมได้เตรียมการต้อนรับและนำคณะผู้มาเยือนเยี่ยมชมห้องและการดำเนินงานต่าง ๆ ภายในศูนย์ และสาธิตวิธีการฝึกเด็กที่ใช้ประสาทหูเทียมที่เรียนอยู่ในโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์อีกด้วย

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this