คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมการนำนโยบายสู่ปฏิบัติของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ วันที่ 15 ธันวาคม 2564 โดยมีนางภัทริยาวรรณ พันธุ์น้อย ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ คณะผู้บริหาร นักเรียน ครูและบุคลากรโรงเรียน เศรษฐเสถียรฯ ร่วมให้การต้อนรับ 

นอกจากนี้ยังได้เยี่ยมชมศูนย์สาธิตและพัฒนาเด็กที่ใช้ประสาทหูเทียม ในระหว่างการเยี่ยมชมโรงเรียนเศรษฐเสถียรฯ ซึ่งศูนย์สาธิตและพัฒนาเด็กที่ใช้ประสาทหูเทียมเป็นหนึ่งในโครงการของมูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ก่อตั้งเพื่อให้บริการแบบครบวงจรสำหรับเด็กที่ผ่าตัดประสาทหูเทียมและครอบครัว ตั้งแต่การสนับสนุนทุนค่าผ่าตัด การประสานงานระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ไปจนถึงการบำบัดฟื้นฟูด้วยวิธีการฝึกพูดผ่านการฟังหลังผ่าตัดประสาทหูเทียม

ในการนี้ดร.รัมภาศรี สุคนธมาน (ครูตั๋น) และนางสาวจุฑามาศ อินทร์ชัง (ครูเฟรนด์) คุณครู
ฝึกพูดผ่านการฟังประจำศูนย์สาธิตและพัฒนาเด็กที่ใช้ประสาทหูเทียมได้เตรียมการต้อนรับและนำคณะผู้มาเยือนเยี่ยมชมห้องและการดำเนินงานต่าง ๆ ภายในศูนย์ และสาธิตวิธีการฝึกเด็กที่ใช้ประสาทหูเทียมที่เรียนอยู่ในโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์อีกด้วย